Avklaring omkring rammebetingelsene for Castberg-utbyggingen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Castberg-funnet i Barentshavet ligger 240 km nord for Hammerfest og er det største oljefunnet på norsk sokkel som ennå ikke er bygget ut.

Utbyggingen vil gi store inntekter til fellesskapet og skape ny aktivitet i Nord-Norge og for hele leverandørindustrien. For å legge til rette for at rettighetshaverne i Castberg skulle velge en utbyggingsløsning med rørledning til en oljeterminal på land, har norske myndigheter hatt dialog med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å se på mulighetene for tilpasninger i rammebetingelsene som defineres som statsstøtte under EØS-avtalen.  

Petroleumsnæringen er inne i en krevende periode der vi trenger nye, lønnsomme prosjekter som kan gi oppdrag, aktivitet og arbeidsplasser. Dialogen med ESA om Castberg viser at en prosess med godkjenning av statsstøtte vil ta lang tid, med usikkerhet om utfallet. En slik forsinkelse vil ikke være forenlig med framdriften for utbyggingen, og være svært uheldig for industrien og for norske arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Dialogen med ESA har avdekket at den formelle saksbehandlingen i Brussel vil ta 18-24 måneder. I tillegg kommer tiden det vil ta for selskapene og norske myndigheter å forberede saken. Dessuten er det usikkert om ESA vil godta statsstøtte til prosjektet. Uklarhet omkring rammebetingelsene og en lang periode med usikkerhet vil ikke være forenlig med det industrielle og kommersielle utviklingsløpet for Castberg-prosjektet. Det arbeides derfor ikke videre med en slik prosess overfor ESA.

Castberg vil bli bygget ut, og gi store inntekter og ringvirkninger. Rettighetshaverne arbeider nå videre med konseptvalg for utbyggingen. Jeg legger til grunn at de velger en robust løsning som bidrar til god ressursforvaltning og høy verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshaverne i Castberg har det siste året hatt en full gjennomgang av mulige utbyggingsløsninger. Det neste skrittet i utbyggingsplanleggingen er at selskapene i nær framtid vil velge hvilken utbyggingsløsning de ønsker å jobbe videre med fram mot det endelige konseptvalget. Departementet avventer nå denne beslutningen. 

Bakgrunn:

Castberg-funnet ligger i utvinningstillatelse 532 i Barentshavet, 100 km nord for Snøhvit og 240 km fra Melkøya. Grunnlaget for Castberg-prosjektet er de to oljefunnene Skrugard (2011) og Havis (2012). Samlede ressurser er antatt å utgjøre omlag 400-650 mill. fat olje. Castberg-funnet er det største oljefunnet i Barentshavet. Rettighetshaverne Statoil (operatør, 50 pst.), ENI (30 pst.) og Petoro (20 pst.) arbeider med valg av utbyggings-løsning. Planlagt investeringsbeslutning er i 2017.