Avslag på klage fra Nordic Securities

Finansdepartementet har 30. juni 2017 avslått klage fra Nordic Securities AS over Finanstilsynets vedtak 5. januar 2017 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet fant at foretaket hadde begått alvorlige og systematiske overtredelser av kravet til god forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Finansdepartementet slutter seg i det vesentlige til Finanstilsynets vurderinger av de faktiske forhold, og at dette representerer brudd på kravet til god forretningsskikk.

Foretaket er gitt en avviklingspreiode frem til 15. september 2017.

Til toppen