Avtale mellom regjeringen og KS om utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen undertegnet i dag en avtale om videre utvikling av den kommunale helse- og omsorgssektoren. Avtalen gjelder fra 1.1.2016- 1.1.2019

Utgangspunktet er regjeringens Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, som har fått bred tilslutning i Stortinget. Partene er enige om stortingsmeldingen beskriver en riktig retning for utvikling av tjenesten. Særlige viktige samarbeidsområder er kompetanse og ledelse, kvalitet og innovasjon, tverrfaglighet og samarbeid.

Avtalen vil bli fulgt opp gjennom jevnlige kontaktmøter. Samarbeidet innenfor avtalen skal evalueres årlig i forbindelse med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren.

Les avtalen mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet

Les innlegget til Bent Høie