Avtale om Groruddalssatsingen i 10 nye år

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Jan Tore Sanner og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen signerte fredag 12. august 2016 en programbeskrivelse for ny tiårig Groruddalssatsing (2017-2026). Programbeskrivelsen viser hovedretningen for satsingen og organiseringen av det videre arbeidet.

Groruddalssatsingen vil fra 2017 bygge videre på erfaringene fra satsingens første ti år, og spisses inn mot de temaer og geografiske områder der behovene for en ekstra innsats er størst.

– Vi har lært mye etter ti år med Groruddalssatsing. Nå tar vi denne lærdommen med oss videre. Vi vektlegger derfor oppvekst og utdanning, arbeid og aktivitet i nærmiljøet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Groruddalssatsingen har gitt mange gode resultater, men det er fortsatt behov for ekstra innsats i Groruddalen. Alle skal ha et godt og trygt nærmiljø å bo og vokse opp i. Vi skal jobbe for at flest mulig føler seg inkludert i samfunns- og arbeidsliv, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Gjennom en koordinert innsats som retter seg mot både barn og unges oppvekst og skolegang, voksenbefolkningens tilknytning til arbeidslivet og nærmiljøkvaliteter i lokalområdene, skal Groruddalssatsingen bidra til inkludering og deltakelse i utdanning, arbeidsliv, lokalsamfunn og storsamfunn ved å forebygge og redusere ulike former for utenforskap.

Hovedmål for den nye Groruddalssatsingen (2017-2026):

«Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.»

Den nye Groruddalssatsingen organiseres i tre delprogrammer:

  1. Delprogram for oppvekst og utdanning
    Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.
  2. Delprogram for sysselsetting
    Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.
  3. Delprogram for nærmiljø
    Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Programbeskrivelsen sier ikke hvilke tiltak som skal gjennomføres, men angir de overordnede målene for satsingen og hvordan det skal jobbes for å utarbeide strategier og tiltak underveis i perioden. Konkrete tiltak vil utarbeides når satsingen starter i 2017.

Finansiering avklares i de årlige budsjettene i både stat og kommune.

Kontakt:
Pressetelefon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 22 24 25 00
Byrådssekretær for byrådslederen Marte Ingul, mobil 995 41 238