Norge og Romania samarbeider om energi, klima og miljø

Klima, energi, miljø og lavutslippsutvikling utgjør en viktig del av en samarbeidsavtalen som er inngått mellom Norge og Romania. Norske etater er samlet til oppstartsmøte i Bucuresti 16-17. november for igangsetting av samarbeidet i Romania for perioden 2014-2021.

Romania er det første av de 15 mottakerlandene som har underskrevet en avtale om samarbeid for neste periode. Avtalen ble signert 13. oktober  (les mer her).   

Gjennom EØS-midler (EEA and Norway Grants – to ordninger) for neste periode er det satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeids-programmer i Romania. Disse omfatter blant annet næringsutvikling, forskning, klima, energi, miljø og justissamarbeid. 

30 prosent av EEA Grants – eller om lag 82 millioner euro – av midlene skal gå til klima, energi, miljø og lavutslippsutvikling. I tillegg er det avsatt midler til kulturminner og kulturutveksling og en mindre sum til samarbeid innen atomsikkerhet.   

Den største satsingen er innen energisektoren. Her ønsker Romania at midlene skal gå til energisikkerhet, fornybar energi og energieffektivisering med viktige miljøelementer. Det er avsatt 63 millioner euro til energisektoren. Innovasjon Norge skal forvalte programmet, og  Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir programpartner. 

Videre er det er avsatt 20 millioner euro til klima og miljø. Dette omfatter klimatiltak, klimatilpasning, biodiversitet og miljøgifter. Det er foreslått at Miljødirektoratet skal være programkoordinator. 

Det er avsatt 24 millioner euro til kulturminner og kulturutveksling. Her er Riksantikvaren foreslått som programkoordinator. Av disse er 6,5 millioner euro øremerket kulturutveksling. 

Innenfor programområdet beredskap og forebygging er det avsatt 3,5 millioner euro til samarbeid om atomsikkerhet. Her vil Statens strålevern være involvert. 

Det er også betydelige miljøaspekter ved programmer knyttet til innovasjon og forskning.    

Innovasjon og næringsutvikling er et annet prioritert område. Det er avsatt 45 millioner euro til innovasjonsprogrammet og næringsutvikling. I dette programmet vil det være betydelig rom (50%) for satsing innen grønn industriutvikling. Prosjekter innenfor avfall og miljøvennlig transport vil også være relevant. Programmet forvaltes av Innovasjon Norge.

Det er videre avsatt 40 millioner euro til forskning. Også her vil det være viktige miljøkomponenter, bl.a. rom for forskningssamarbeid relatert til CCS, karbonfangs – og lagring.

Til toppen