Styrket samarbeid om søk og redning i nordområdene

Utenriksdepartementet har inngått en avtale med Maritimt Forum Nord SA om inntil åtte millioner kroner til tiltak som styrker effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner i nordområdene.

- Som arktisk kyststat med råderett over store havområder har Norge et stort ansvar for å styrke maritim sikkerhet og beredskap i nordområdene. En sterk søk- og redningstjeneste er en forutsetning for å kunne møte den forventede økningen i maritim aktivitet i nord på en forsvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende.

Midlene, som kommer fra tilskuddsordningen Barents 2020, skal blant annet brukes til å skape en samarbeidsarena for private og offentlige aktører innen søk og redning for å bidra til en felles situasjonsforståelse. I tillegg skal det utarbeides et veikart med konkrete forslag til tekniske og organisatoriske forbedringer i ulike faser av en søk- og redningsaksjon til havs.

- Det er positivt at Maritimt Forum Nord, i samarbeid med andre sentrale aktører, vil arbeide systematisk for å redusere risikoen for ulykker og styrke næringens redningskapasitet. Dette ønsker regjeringen å bidra til, sier utenriksministeren.

80 prosent av Norges havområder ligger i Arktis, og i dag går om lag 90 prosent av den arktiske skipstrafikken gjennom norske farvann. Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen mellom Arktisk råds medlemsland, er Norges ansvar for søk og redning utvidet helt opp mot polpunktet. Dette prosjektet vil søke å benytte den integrerte kunnskapen og kompetansen som det norske samfunn besitter og sikre at Norge fremstår som ledende innen sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Til toppen