Avvikler ventelønnsordningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å avvikle statens ventelønnsordning og ordningen med vartpenger for medlemmer av Statens pensjonskasse. Det etableres en overgangsordning, slik at de som i dag er på disse ordningene ikke blir rammet av avviklingen. Fremover vil arbeidstakere ikke lenger ha rett til disse særordningene, men i stedet motta dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere.

- Ordningene er nesten hundre år gamle, fra en tid da det ikke fantes velferdsordninger som dagpenger. Det er rimelig at statsansatte skal benytte de vanlige velferdsordningene som gjelder for andre arbeidstakere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslaget til endringer i lov om statens tjenestemenn og lov om Statens pensjonskasse sendes nå over til Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger frem forslaget til endringer i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet. Forslaget innebærer en utfasing av statens ventelønnsordning, som er hjemlet i tjenestemannsloven, og vartpengeordningen, som er hjemlet i lov om Statens pensjonskasse.

I proposisjonen foreslås det samtidig en overgangsordning, slik at de som får ventelønn og vartpengar når lovene blir endret, ikke blir rammet av avviklingen.

- Det viser seg at ordningene med ventelønn og vartpenger forhindrer folk i å komme over i nytt arbeid, og at flere skyves ut av arbeidslivet. De som har ventelønn og vartpenger får beholde disse ordningene, men ordningen lukkes for nye mottakere, sier Sanner.

Cirka 340 statlige ansatte i staten omfattes i dag av ventelønnsordningen og cirka 70 får vartpenger. I perioden 2009-2013 var det i gjennomsnitt cirka 12 nye som kom inn på ventelønnsordningen per år. I perioden 2011-2015 fikk totalt åtte nye personer vartpenger.

Ventelønn er en ytelse som på bestemte vilkår kan gis statstjenestemenn som blir sagt opp "uten egen skyld". Ventelønn utgjør inntil 66 prosent av bruttolønnen dersom man mister jobben.

Vartpenger kan gis til medlemmer av Statens pensjonskasse som ikke omfattes av tjenestemannsloven.

Pensjonsrettighetene blir heretter som for andre arbeidstakere som mister arbeidet i staten. Statsansatte vil fortsatt ha en bedre fortrinnsrett til ny stilling enn andre.

Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)