FNs bærekraftsmål en stor styrke for klima og miljøarbeidet

FNs medlemsland ble søndag 2. august enige om nye, felles mål for bærekraftig utvikling som skal nås de neste 15 årene. Målene skal vedtas av verdens statsledere i september. Bærekraftmålene er blitt en enorm satsing fra FNs side, som hundretusener har hatt innspill til.

- For første gang får vi globale bærekraftsmål som setter miljø og klima inn i de viktigste sammenhengene. Siden alle land forplikter seg til å følge dem opp, har vi forventinger om at de nye målene kan gi vesentlige bidrag for det globalt miljøarbeidet. Bærekraftsmålene gir muligheter som systematisk må utnyttes, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sammen med Utenriksdepartementet har Klima- og miljødepartementet deltatt i forhandlingene av bærekraftsmålene. Departementet har løpende vurdert forholdet til klima- og miljøpolitikken siden målene var på idestadiet under Rio+20-konferansen. Av de 17 bærekraftsmålene, er det fem som har et direkte miljøfokus:

  •  bekjempe klimaendringer
  • forvaltning av land og biologisk mangfold
  • forvaltning av hav og økosystemer i ferskvann
  • bærekraftig produksjon og forbruk
  • bærekraftige byer.

Mange delmål speiler og støtter også opp om arbeidet i de miljøkonvensjonene som Norge er en del av, som for eksempel delmålene mot avskoging eller ulovlig fiske. Men like viktig er det at miljø og klima er innarbeidet i og blir del av løsningen i målene om energi, økonomisk vekst, industrialisering.

Selv om bærekraftsmålene ikke er juridisk bindende, oppnår de tyngde ved å bli vedtatt av verdens stats- og regjeringssjefer og innarbeidet i mange av organisasjonens arbeidsplaner. Forhandlingsleder Marianne Loe fra UD kaller den nye agendaen FNs handlingsplan for bærekraftig utvikling. Den viktigste jobben vil måtte gjøres i de enkelte land. Plikten til å rapportere om nasjonal oppfølging av målene, vil stimulere til at noe faktisk skjer. Systemet for oppfølging er derimot ikke ferdig utviklet. Arbeidet med indikatorer og oppfølgingssystem fortsetter neste år.

- Klarer vi å nå disse målene kan vi bli den første generasjonen som utrydder ekstrem fattigdom samtidig som vi styrker det globale grønne skiftet, sa Børge Brende da enigheten var et faktum. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er glad for det blir et stadig større eierskap til det grønne skiftet.

- Jeg er overbevist om at vedtak av bærekraftsmålene i september vil utløse kreativitet og være startskudd på nytt samarbeid på tvers av sektorer, sier klima- og miljøministeren.

Ikke minst har hun store forventinger til hva privat sektor og sivilt samfunn kan klare å skape med utgangspunkt i målene.

- Bærekraftsmålene sender et tydelig signal til oss alle om ikke å ture frem. Vi skal ikke holde hverandre tilbake, men vi skal finne løsningene som kombinerer målene.  Det er klare paralleller mellom det som tegner seg som resultat av klimatoppmøte i Paris, og det som tegner seg med hensyn til oppfølging av bærekraftsmålene. Rapportering og transparent oppfølging blir viktig. Et globalt partnerskap mellom land på ulike utviklingsnivåer, privat sektor og sivilsamfunn må til.  Den brede mobiliseringen styrker håpet om at vi kan klare å snu klimautviklingen og ta hensyn til det biologiske mangfoldet og menneskers helse og rettigheter i økonomisk utvikling, sier Tine Sundtoft. 

 

Til toppen