Historisk arkiv

Barentshavet sørøst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På denne samlesiden finner du informasjon om konsekvensutredning for Barentshavet sørøst.

 

 

Overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011. Stortinget besluttet, gjennom behandlingen av den oppdaterte forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, å igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser og en datainnsamling i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør.

I henhold til petroleumslovens §3-1 har Olje- og energidepartementet derfor igangsatt en åpningsprosess inkludert en konsekvensutredning. Hensikten med konsekvensutredningen er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling av åpning, herunder å foreta en vurdering av nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.
  
Den 8.juli 2011 startet Oljedirektoratet den seismiske kartleggingen av Barentshavet sørøst. Innsamling av geologisk data vil fortsette sommeren 2012. Når data er tolket og prosessert, vil det kunne gjøres ressursanslag over petroleumsforekomstene i området.

Høsten 2011 sendte departementet utredningsprogrammet ut på høring, med høringsfrist 29.februar. Høringen er nå avsluttet. Departementet vil fremover Olje- og energidepartementet vil i tiden fremover gå gjennom de innkomne høringsuttalelsene og ta stilling til disse.

Deretter vil det endelige program for konsekvensutredningen bli fastsatt. Studier for å utrede konsekvenser av petroleumsvirksomhet i området, vil pågå i 2012. Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet.

• Les forslag til program for konsekvensutredning her.
• Lenke til høringen.


Relevante linker:

Meld. St. 28 (2010 – 2011)
Meld. St. 10 (2010-2011)

Anskaffelse av studie:

Avsluttede konkurranser

Infrastruktur og logistikk. Kontrakt tildelt: Analyse &Strategi  Multiconsult.

Andre miljøkonsekvenser av planlagt virksomhet: Tildelt Akvaplan-niva

Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Kontrakt tildelt: Norut Tromsø

Infrastruktur og logistikk - Ikke tildelt ennå

Regulære utslipp til luft - Ikke tildelt ennå

Beredsskaps- og støttefunksjoner - Kontrakt tildelt: Proactima

Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen - Kontrakt tildelt: Pröyry

Oljevern - Kontrakt tildelt DNV

Risiko ved akuttutslipp - miljørisiko  - Kontrakt tildelt DNV

Regulære utslipp til sjø - Kontrakt tildelt: Akvaplan-niva

Sameksistens med fiskeri og havbruk ved normal drift - Kontrakt tildelt: Akvaplan-niva

Nyhetssaker:

Startskuddet for åpningsprosessen av havområdene i Barentshavet sørøst

Nye muligheter i Barentshavet

Dialogmøte i Kirkenes

Starter innsamling av seismikk i østlige deler av Barentshavet sør