Tar barn på alvor

Innlegg i Avisa Nordland, 17. oktober 2016

I et innlegg i Avisa Nordland 12. oktober, hevder Ole Magnus Melsom at regjeringen i flere sammenhenger har neglisjert FNs barnekonvensjon. Dette er ikke riktig.

Til forskjell fra mange andre land, så er FNs barnekonvensjon gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgivning. Det betyr at lokale og sentrale myndigheter i Norge er forpliktet etter konvensjonens bestemmelser.

Regjeringen har foretatt en grundig vurdering av spørsmålet om norsk tilslutning til individklageordningen til Barnekonvensjonen. Hovedårsaken til at regjeringen ikke nå vil fremme forslag om tilslutning, er at ordningen er lite utprøvd. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser en tilslutning kan få for norske myndigheters handlingsrom.

Regjeringen er opptatt av at barn skal ha tilgang til tilgjengelige og effektive klageordninger nasjonalt. Blant annet er det sendt på høring et forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven, som vil styrke barns klageordning i mobbesaker. Regjeringen har også oppnevnt et lovutvalg som gjennomgår barnevernsloven.

Til toppen