Barroso la fram program for Europaparlamentet

Det ble en amputert plenumssesjonen i Europaparlamentet denne uken på grunn av flyproblemene. Men kommisjonspresident Barroso presenterte tirsdag sitt arbeidsprogram for 2010 for de fremmøtte parlamentarikerne i Strasbourg, og i nærvær av nesten hele kommisjonskollegiet.

Hovedinnholdet i kommisjonens arbeidsprogram for 2010 var allerede offentlig kjent, og Barrosos presentasjon inneholdt slik sett få reelle nyheter.

Ikke overraskende konsentrete han seg innledningsvis om den økonomiske krisen og problemene i euroområdet. Han understreket betydningen av støttemekanismen som var vedtatt for Hellas (men ennå ikke tatt i bruk), og sa videre at det var Kommisjonens viktigste prioritet å få på plass en forsterket koordinering og samordningen av den økonomiske politikken i medlemslandene, med større vekt på risikovurderinger, budsjettkontroll og bedre overvåkingsmekanismer for tidlig varsling av nye budsjett- og betalingsproblemer fra medlemslandenes side.

Barroso varslet at Kommisjonen i løpet av neste måned vil komme med en meddelelse om forsterket koordinering og samordning av EU-landenes økonomiske politikk. Videre vil Kommisjonen i løpet av inneværende år fremsette en rekke ulike forslag til bedre overvåking og strengere regulering av finansmarkedene.

Når det gjelder EU2020, som er EUs nye strategi for vekst og sysselsetting viste Barroso til de ulike såkalte ”flaggskip-initiativene”, som er områder hvor man vil forsøke å gjøre en forskjell på europeisk nivå. Han understreket at Kommisjonen umiddelbart vil starte arbeidet med implementeringen av disse.

Barroso viste i denne forbindelse også til arbeidet med fattigdomsbekjempelse og for sosial utjevning, og viste særlig til arbeidet med å forbedre utdannings- og kunnskapsnivået i mange EU-land som et viktig tiltak i så måte.

Innenfor justis- og innenrikssektoren var det naturlig nok arbeidet med implementering av Stockholmsprogrammet som sto i sentrum. Barroso viste i den forbindelse til fremleggelsen av Kommisjonens egen handlingsplan, som fant sted senere samme dag (se egen rapport fra EU-delegasjonen om dette temaet).

Avslutningsvis viste Barroso så til utenriksfeltet, hvor det selvsagt er arbeidet med etableringen av EEAS, EUs egen utenrikstjeneste som vil stå i sentrum. Viktig arbeid vil imidlertid også bli utført innenfor handelsområdet, og i forhold til forberedelse av og deltakelse på møter i G20-gruppen. I forhold til utviklingshjelp og samarbeid med den tredje verden vil man fra EUs side ha særlig fokus på oppfølging av EUs milleniumsmål og status for oppfylling av de ulike målsettingene for 2015.

Barrosos tale fikk gjennomgående en relativt positiv, om en avventende motakelse blant partigruppene i parlamentet. EPP-gruppen var som ventet mest positivt innstilt, men også fra sosialistene fikk Barroso skryt for i såvidt stor grad å fokusere på fattigdom og sosial utjevning. Gruppeleder Schultz etterlyste imidlertid sterkere europeisk styring på det økonomiske området og flere tiltak for å styrke overvåkingen av medlemslandenes egen budsjettkontroll. Sammen med de liberale og de grønne ble det fra sosialisthold også vist til at det er en betydelig forskjell mellom Kommisjonens uttrtykte ambisjonsnivå og de tiltakene og initiativene som rent faktisk blir fremlagt.

Strasbourg, 21. april 2010

Inge Hausken Thygesen
Ambassaderåd, EU-delegasjonen

Til toppen