Bedre beskyttelse av enslige mindreårige

De siste årene har det vært en betydelig økning av enslige mindreårige som kommer til EU. Kommisjonen har nå lagt frem en ny handlingsplan som danner rammeverket for videre europeiske samarbeid om enslige mindreårige. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

Kommisjonen vedtok 6. mai en handlingsplan for enslige mindreårige (2010-2014). Det har vært en betydelig økning i ankomsten av enslige mindreårige til EU de siste årene. Kommisjonen varslet derfor i juni 2009 at de ville komme med en handlingsplan som skulle bidra til en felles tilnærming til enslige mindreårige for å sikre beskyttelsen av denne svært sårbare gruppen. Stockholm-programmet gjentok behovet for en handlingsplan.

 Handlingsplanen er knyttet til fire hovedtema:
- Data/statistikk
- Forebygging
- Standarder for mottak og prosedyregarantier i EU, herunder alderstesting og oppsporing av familie
- Varige løsninger og retur

Data/statistikk
Datatilfanget er særlig mangelfullt, noe som gjør det vanskelig å bedømme omfanget og å målrette tiltak. Det er en viss oversikt over enslige mindreårige som søker asyl, (ca 11 000 i 2009), men i mange europeiske land fanges disse ikke opp i asylsystemet. Kommisjonen foreslår derfor en endring i EUs statistikkforordning som gjør at man også fanger opp enslige mindreårige som ikke søker asyl. Mange av dem oppholder seg imidlertid ulovlig, og det vil derfor være vanskelig å få en fullstendig oversikt. Kommisjonen mener også at det er behov for bedre samarbeid med opprinnelses- og transittland, og mer informasjon om reiseruter og kriminelle nettverk. Tettere samarbeid gjennom Frontex og Europol anbefales.

Forslag til tiltak:
- Bedre informasjonsutvekslingen gjennom det europeiske migrasjonsnettverket (EMN) og Det europeiske støttekontoret for asyl (EASO)
- Styrke grensekontrollbyrået Frontex’ og Europols rolle i datainnsamling og analyse, inkludert bruk av ILO-nettverk
- Frontex bes om å utarbeide risikoanalyse for enslige mindreårige som krysser EUs yttergrenser, indikasjoner på sårbare grupper i rapporter fra felles operasjoner og særskilt risikoanalyse knyttet til enslige mindreårige.
- EASO bes om å samle inn data og utvikle landinfo som skal støtte opp om saksbehandlingen, og følge utviklingen i medlemsland som er særlig berørt.
- Bidra til bedre informasjon om enslige mindreårige både i medlemsland og i opprinnelses- og transittland.

Forebygging av utrygg migrasjon og menneskehandel – bedre beskyttelseskapasiteten i tredjeland
Forebygging ansees som det første skrittet i retning av effektivt å håndtere enslige mindreårige. Tiltak må differensieres i forhold til hvilken type enslig mindreårig det er snakk om (asylsøker, ofre for menneskehandel, mindreårige som oppholder seg ulovlig i EU mv.) og i forhold til opprinnelsesland. Kommisjonen beskrive fire områder for tiltak. EU og medlemslandene må integrere migrasjon bedre i utviklingssamarbeid, herunder fattigdomsreduksjon, utdannelse, helse, arbeidsmarkedspolitikk, menneskerettigheter, demokratisering og rekonstruksjon. Dette vil bidra til å rette fokus mot årsakene til migrasjon. Videre bør det rettes flere tiltak mot barna selv og dem som er i kontakt med dem, for tidlig å identifisere barna og beskytte dem mot å bli ofre for menneskehandel. Målrettet informasjon mot samfunnet generelt og barn spesielt står sentralt, i tillegg til lokal innsats blant annet på skoler ol. I tillegg bør diasporaen involveres i å rette oppmerksomheten mot problemet. EU bør også arbeide videre med utviklingen av barnevernsinstitusjoner og fødeselsregistrering som bidrar til bedre beskyttelse av barn. Tiltakene kan støttes av eksisterende finansieringsmekansimer og fond.

Forslag til tiltak:
- Bedre koordinering av prosjektfinansiering i tredjeland
- Finansiering av prosjekter rettet mot informasjon til barn i risikogrupper og andre lokale preventive tiltak, opplæring av spesialisert personell, forskning for å forstå årsakene til migrasjon, og støtteordninger for barn som er ofre for vold og utnyttelse.
- Systematisk bringe opp beskyttelse av barn i dialogen med tredjeland, inkludert å ta med særlige bestemmelser knyttet til beskyttelse av barn i avtaler med tredjeland.
- Styrke tiltak rettet mot barn som er ofre for menneskehandel, samt kapasiteten i tredjeland til å bekjempe menneskehandel.
- Grundigere vurdering av visumsøknader for barn av konsulærtjenestene og egen referanse til enslige mindreårige i EUs innvandringsportal.
- Finansiering av aktiviteter knyttet til beskyttelse av enslige mindreårige asylsøkere mot utnyttelse og rekruttering fra kriminelle grupper, samt beskyttelse innenfor rammen av regionale beskyttelsesprogrammer.

Mottak og prosedyregarantier i EU
Kommisjonen legger til grunn at mottakstilbud og tilgang til relevante prosedyrer skal være tilgjengelige fra det tidspunkt en enslig mindreårig identifiseres enten ved EUs yttergrenser eller på territoriet, og til man har funnet en varig løsning. Spesialiserte NGOer bør inviteres til å spille en mer aktiv rolle i hele prosessen. Det vises til at det finnes standarder for ulike typer av enslige mindreårige i eksisterende regelverk, men at det ikke er felles standarder for mottak og assistanse. Dette er særlig tydelig når det gjelder representasjon/utnevning av verge som ikke skjer før barnet har utløst en prosedyre. Særlige tiltak må også rettes mot barn som forsvinner fra mottak. Kommisjonen foreslår også erfaringsutveksling og retningslinjer for alderstesting og oppsporing av familie.

Forslag til tiltak:
- EU bør vedta høyere standarder for beskyttelse av enslige mindreårige i pågående forhandlinger over asylpakken, menneskehandel og seksuell utnyttelse av barn, og Kommisjonen vil løpende vurdere behovet for endringer eller nytt regelverk.
- Utveksle informasjon og erfaringer, særlig vedrørende forsvinninger og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS), evaluering av vergeordning.
- Opplæring av personell gjennom Det europeiske støttekontoret for asyl EASO og grensekontrollbyrået Frontex.
- Bruk av eksisterende finansiering til erfaringsutveksling og til å sette opp mottaksfasiliteter spesielt rettet mot enslige mindreårige.
- Utarbeide ”best practice”-retningslinjer for alderstesting i samarbeid med vitenskapelig og juridisk ekspertise, og utvikle opplæringsmoduler for alderstesting i European Asylum Curricula.
- Støtte medlemsland i gjensidig assistanse til oppsporing av familie der ett medlemsland har etablert fungerende nettverk for dette.
- Oppfordre til en felles tilnærming til alderstesting og oppsporing av familie.

Varige løsninger
Utgangspunktet er at varige løsninger må være basert på en individuell vurdering av barnets beste, og skal bestå av enten retur og reintegrering i opprinnelseslandet, innvilgelse av beskyttelse eller annen tillatelse som gir mindreårige mulighet til integrering i oppholdslandet eller gjenbosetting. En beslutning om fremtiden for en enslig mindreårig bør tas raskt, og hvis mulig innen seks måneder. Medlemslandene oppfordres til kreative løsninger i opprinnelses- og tranisttland, herunder utdannings- og opplæringsaktiviteter. Frivillig retur bør prioriteres, samt gjennomføring av returdirektivet. Mulige hull i beskyttelsen til enslige mindreårige som foretar ulovlig grensepassering bør vurderes nærmere. Videre presiseres at enslige mindreårige skal gis beskyttelse i tråd med EUs eksisterende regelverk og at man må vurdere situasjonen for ureturnerbare.

Forslag til tiltak:
- Fatte vedtak innen seks måneder hvis mulig.
- Prioritere finansiering av returrelaterte aktiviteter, herunder post-retur oppfølging, gjenforening med foreldre, kapasitetsbygging for myndigheter i opprinnelsesland.
- Studie om eksisterende praksis og regelverk vedrørende retur av enslig mindreårige som faller inn under tilbaketakelsesavtaler.
- Bedre inkludere enslige mindreårige i finansieringsmekanismer og prosjekter under flyktningforndet og integreringsfondet.
- Inkludere enslige mindreårige i den nye agendaen for integrering.
- Særlige behov knyttet til enslige mindreårige synliggjøres i EUs gjenbosettingsprogram.

Handlingsplanen finnes her.
Pressemeldingen fra Kommisjonen finnes her. Den inneholder 10 hovedprinsipper som ligger til grunn for handlingsplanen (ikke eksplisitt nevnt i handlingsplanen): 

Les også samlerapporten om enslige mindreårige asylsøkere fra  det europeiske migrasjonsnettverket (EMN) her

 

Til toppen