Bedre betingelser i internasjonale operasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene er enige om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Partene har lagt vekt på å styrke de økonomiske betingelsene under tjenesteperioden i internasjonale operasjoner. Avtalen er oppdatert i henhold til  ny militær ordning og er forenklet både språklig og strukturelt. Forenkling av avtalen var en viktig del av reforhandlingen.

Avtalen har virkning fra 1. januar 2016 og gjelder frem til 31. desember 2017. Den reviderte avtalen er et viktig ledd i ivaretakelsen av personell som skal gjøre tjeneste i internasjonale operasjoner. Den legger også grunnlaget for en tilfredsstillende rekruttering til slike operasjoner.

Partene vektla behovet for en økning av misjonstillegget, og avtalen er derfor tilført betydelige midler på dette punktet. Misjonstillegget skal blant annet kompensere for risiko, ulempe og høy arbeidsbelastning. Tillegget utbetales til alle som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner i hele den tiden de er ute. Størrelsen på misjonstillegget avhenger av trusselnivået mot liv og helse. I områder med høy trussel mot liv og helse gis fullt tillegg, og i områder med lav trussel mot liv og helse settes misjonstillegget til 67 prosent av fullt tillegg. Høy trussel mot liv og helse tilsvarer trusselvurderingenes to høyeste nivå. Lav trussel mot liv og helse tilsvarer trusselvurderingenes to laveste nivå.

Partene er enige om at det er Forsvarets operative hovedkvarters trusselvurderinger i operasjonsordren som normalt legges til grunn.

Forsvarsdepartementet har også økt rekrutteringstilleggene og militærfaglig tillegg for alt personell som skal gjøre tjeneste i internasjonale operasjoner. I tillegg er satsene for utenlandstillegget justert basert på levekostnads- og valutakursutvikling på tjenestestedene.

 

Last ned i pdf: Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du lese alle vedleggene på denne siden.

 

Dersom spørsmål, kontakt Forsvarsdepartementets pressevakt på fdinfo@fd.dep.no.