Bedre grunnlag for kontroll av bostøtte

- Bostøtte er et viktig boligsosialt tiltak som hjelper de som sliter med å dekke sine boutgifter. Samtidig må vi ha en kontroll som sikrer at ordningen ikke misbrukes og svekkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen fremmer nå forslag til endringer i bostøtteloven som legger til rette for en skjerpet kontroll med bostøtte.

- Gode velferdsordninger er avhengige av legitimitet og at vi unngår misbruk. Derfor vil vi gi Husbanken et bedre grunnlag for å kontrollere bostøtten, sier Sanner.

En av endringene er en teknisk løsning som gir Husbanken tilgang til oppdaterte inntektsdata fra offentlige registre.– Husbanken får bedre mulighet til kontroll og flere riktige vedtak, samtidig som saksbehandlingen blir mer effektiv, sier Sanner.

I dag må Husbanken innhente samtykke for å utføre kontroll i hver enkelt sak.- Vi fjerner en viktig tidstyv ved at saksbehandlere kan bruke tiden sin på andre og viktigere oppgaver, sier statsråden.

Bostøtte er et er en statlig rettighetsbasert velferdsordning der tildelingen er behovsprøvd. Bostøtten er kun for husholdninger med lav inntekt og som sliter med å dekke boutgifter. Ordningens legitimitet er avhengig av at støtte bare utbetales til personer som har krav på det. Det er 150 000 husstander som mottar bostøtte i løpet av et år. Bevilgningen til bostøtte er ca. 2,8 milliarder kroner i 2015. Undersøkelser tyder på at det årlig feilutbetales ca. fem prosent.

Med den nye loven får Husbanken klar lovhjemmel til å kontrollere relevante opplysninger. I dag kan folk søke bostøtte elektronisk. Etter at bostøtte er innvilget, kontrolleres samtlige bostøttemottakeres opplysninger ved elektronisk registersamkjøring. Slike kontroller har ikke vært tilstrekkelig hjemlet i dagens bostøttelov. Det har departementet nå ordnet opp i.

Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) Prop. 75 L (2014-2015)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon  + 47 22 24 25 00

Til toppen