Bedre håndtering av grensekryssende helsetrusler

Av Heidi Langaas, råd for helse- og mattrygghet

Helsekomiteen i Europaparlamentet (ENVI) ga 10. oktober i all hovedsak sin støtte til Europakommisjonens lovforslag om blant annet å utvide overvåkingssystemet for tidlig varsling mellom EU-landene om alvorlige grensekryssende helsetrusler. Råd for helse og mattrygghet, Heidi Langaas, rapporterer.

Helsekomiteen i Europaparlamentet (ENVI) ga 10. oktober i all hovedsak sin støtte til Europakommisjonens lovforslag om blant annet å utvide overvåkingssystemet for tidlig varsling mellom EU-landene om alvorlige grensekryssende helsetrusler. Råd for helse og mattrygghet, Heidi Langaas, rapporterer.

Målet med lovforslaget er bedre beskyttelse av EU-borgerne gjennom en sterkere koordinert innsats i krisesituasjoner. 

Styrker virkemidlene
Erfaringer fra blant annet svineinfluensapandemien i 2009, askeskyen i 2010 og E.coli utbruddet i 2011 gjør at Kommisjonen foreslår å styrke virkemidlene for felles håndtering av slike kriser i EU.
De viktigste tiltakene Kommisjonen har foreslått er:

  • utvide den nåværende ordningen med koordinering mellom medlemsstatene ved smittsomme sykdommer, slik at koordineringsmekanismen også omfatter alle helsetrusler av biologisk, kjemisk eller miljømessig opprinnelse
  • varslingssystemet utvides til å gjelde for alle alvorlige, grensekryssende helsetrusler (unntatt stråling)
  • mekanisme for felles utvikling av risikovurderinger
  • gi medlemsstatene ansvar for å utvikle beredskapsplaner i konsultasjon med hverandre - og i tråd med retningslinjer fra Kommisjonen, som vil koordinere prosessen
  • bedre koordinering av landenes beredskap og å legge til rette for felles innkjøp av vaksiner og andre legemidler
  • åpne for muligheten for at EU kan erklære «helsekrise» uten å måtte vente på WHO - for raskere å kunne skaffe til veie vaksine/medisin
  • gi hjemmel for å iverksette akutte tiltak på tvers av landegrensene dersom en krise medfører stor dødelighet og tiltak i nasjonal regi ikke kan forhindre at sykdommen spres

Krisekoordineringsmekanismen utvides
Også i dag har EU en rekke virkemidler i sin helseberedskap, men bruken av virkemidler har variert avhengig av om krisen har dreid seg om smittsomme sykdommer eller har hatt biologiske, kjemiske eller miljømessige utspring.

I dag har EU et nettverk for epidemiologisk overvåking av smittsomme sykdommer. Nettverket består av Europakommisjonen, Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) og nasjonale myndigheter.

Med det nye forslaget vil denne krisekoordineringsmekanismen bli utvidet til også å omfatte andre alvorlige grenseoverskridende helsetrusler. 

Behandling av lovforslaget i parlamentskomite
De foreslåtte tiltakene fra kommisjonen fikk støtte av 52 av 58 representanter i parlamentskomiteen. Ingen stemte i mot. Dette er første gangs behandling i komiteen.

Komiteflertallet la til forslag om:

  • at EWRC (Early Warning and Respons System) under ECDC også skal overvåke sykdommer som smitter fra dyr til mennesker
  • At EU landene må koordinere sine kommunikasjonskampanjer i en krisesituasjon
  • at uavhengighet/habilitet og åpenhet må tydeliggjøres

 

Til toppen