Bedre maritim arealplanlegging i EU

Europakommisjonen arbeider nå med et overordnet rammeverk for maritim arealplanlegging som skal legges frem i 2012. Bedre planlegging er bra for miljøet og gunstig for den økonomiske utviklingen gjennom forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Det er elementer som ligger til grunn for arbeidet.

I arbeidet med maritim arealplanlegging er Norge opptatt av at man tenker helhetlig i samsvar med norske forvaltningsplaner for havområdene. Dette har Norge har formidlet blant annet i forbindelse med tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheims møte med kommissær for fiskeri og maritime saker Maria Damanaki i oktober 2011.

- Maritim arealplanlegging bør sees som en del av en integrert økosystembasert forvaltning av havområdene, og ikke som en separat prosess, sier Marie Helene Korsvoll, som er miljøråd ved EU-delegasjonen. 

Dette er i samsvar med norsk marin miljøpolitikk og er formidlet fra Norge til EU i deres arbeid med et overordnet rammeverk på dette området. Norge ønsker å bidra med den kunnskapen som Norge besitter basert på erfaringer med utarbeidelse av forvaltningsplaner blant annet for Barentshavet og Norskehavet.

Samlet kunnskap og fikk innspill
Maritim arealplanlegging handler om å kombinere menneskelig aktivitet i havet med miljøhensyn. Tema ble diskutert under en konferanse i Brussel 26. mars i regi av Kommisjonen. Formålet med konferansen var å samle kunnskap og få innspill fra aktører som har erfaring med maritim arealplanlegging til arbeidet i Kommisjonen som skal legges frem i løpet av 2012. Norge har relevant kompetanse for EU på dette området. Dette ble bekreftet av kommissær for fiskeri og maritime saker Maria Damanaki under konferansen.

Norge leder sekretariatet for det felleseuropeiske forskningsprogrammet på havet, JPI Oceans, i Brussel i tillegg til at det er en norsk nasjonal ekspert som jobber med miljøforvaltning av havområder i Generaldirektoratet for miljøsaker i Europakommisjonen.

Samordning av havaktiviteter
Kommissær for fiskeri og maritime saker, Maria Damanaki, påpekte under konferansen at nye aktiviteter i havområdene - slik som vindmølleparker og akvakultur - er positivt, men må samordnes med tradisjonell aktivitet slik som fiskeri. Kommisjonen ønsker å sikre samsvar mellom maritim arealplanlegging og kystsoneplanlegging. I tillegg vil de unngå konkurranse om areal mellom forskjellige havnæringer.

Nivået på arealplanlegging i EU skal ifølge Kommisjonen heves uten at det skal gå utover medlemsstater som allerede har systemer på plass. De grunnleggende elementene skal på plass samt tilrettelegge mer for grenseoverskridende samarbeid. Hovedutfordringen i dag er manglende koordinering av nasjonale prosesser. Her kan Kommisjonen spille en rolle, ifølge kommissæren.

Diskusjonene under konferansen gikk blant annet på at maritim arealplanlegging må sees i sammenheng med det arbeidet som pågår under havstrategidirektivet samt at maritim arealplanlegging er en viktig mekanisme for bærekraftig vekst.

Til toppen