Bedre samarbeid om areal og transport i hovedstadsområdet

– Oslo-regionen opplever sterk vekst og vi må styrke samarbeidet om areal og transport, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå nedsettes styringsgruppe for utredning av areal- og transportlegging i hovedstadsområdet.

Regjeringen ønsker å utrede løsninger som skal medvirke til mer effektivt arbeid med areal og transport i Oslo-regionen, blant annet muligheten for å etablere et eget hovedstadsråd. En slik utredning skal vurdere både forenklingsmuligheter innenfor dagens løsninger, og etablering av et eventuelt nytt, permanent organ, som f.eks. et hovedstadsråd. – Det er ikke snakk om noe nytt forvaltningsorgan, men en måte å effektivisere dagens ulike samarbeidsavtaler, og sikre at kommunene rundt Oslo får mer reell innflytelse, sier Sanner

Den politiske styringsgruppen for utredningsarbeidet består av kommunene Oslo, Bærum, Oppegård og Skedsmo, Akershus fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er nå satt ned en politisk styringsgruppe for utredningsarbeidet, som fredag 23. juni fikk godkjent sitt mandat. Styringsgruppen ledes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden var svært tilfreds med at utredningsarbeidet nå kan komme i gang:

– Vi skal vurdere hvordan vi kan sikre et mer effektivt arbeid med areal og transport i hovedstadsområdet. Stortingsflertallet har besluttet å beholde Oslo kommune som selvstendig kommune og fylkeskommune. Da er det viktig å finne løsninger som sikrer bedre koordinering og løsning av de særskilte transport- og arealutfordringene på tvers av fylkes- og kommunegrensene, understreker Jan Tore Sanner.

Etter Stortingets behandling av regionreformen, Prop.84 S "Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå", er Oslo kommune fortsatt en selvstendig kommune og fylkeskommune. Stortinget har poengtert at dette krever enda større fokus på samarbeid og samhandling mellom Oslo og den nye fylkeskommunen bestående av Østfold, Akershus og Buskerud, samt omkringliggende kommuner.

Styringsgruppen skal vurdere forholdet mellom et eventuelt hovedstadsråd og nåværende og kommende samarbeidsarenaer og avtalesystemer innen areal og transport. De skal også vurdere forholdet til den fremtidige styringsgruppen for byvekstavtalen. Samtidig skal det også utredes minst en løsning som ikke krever etablering av et nytt permanent organ.

Mandat for utredningsarbeid om fremtidig organisering av samarbeid om areal og transport i hovedstadsområdet (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen