Bedre utnyttelse av råstoff og restråstoff i industrien

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

SINTEF Fiskeri og havbruk er gjennom BIONÆR tildelt prosjektmidler til et forskningsprosjekt som skal bidra til bedre utnyttelse av råstoff og restråstoff i industrien.

Prosjektet har som ambisjon å utvikle nye fleksible prosessinnovasjoner, konsepter og forretningsmodeller for bærekraftig verdiskaping innenfor matproduksjon. Det gjelder både marine og landbaserte prosesser. Målet er bedre utnyttelse av råstoff og restråstoff for å øke lønnsomheten – i et kretsløpsperspektiv. Videre er det et mål å redusere både spiselig og uspiselig avfall fra hele matverdikjeden. I tillegg skal man studere hvordan man skal sikre høy nok matkvalitet i sluttproduktene. Prosjektet har en tverrfaglig tilnærming med fire hovedområder: robotisering, prosesskontroll, optimal ressurseffektivitet og utvikling av forretningsmodeller. 

 Bedre utnyttelse av ressurser og råstoff i hele matkjeden kan redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til matsvinn i Norge. Maten bør spises, ikke kastes. Det er bedre både for lommeboka til forbrukerne og matbransjen, og for miljøet. Vi trenger mer kunnskap for å begrense forurensning og svinn av mat samt effektiv ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Forskningsprosjekter som tar for seg avfallsreduksjon i matvarekjeden er nødvendige for å begrense matsvinn i Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Prosjektet Innovativ teknologi for norsk næringsmiddelindustri (iProcess: Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway) har en prosjektperiode på 3 år fra 2016 til 2019 og er bevilget 34,1 millioner kroner fra Forskningsrådet. 

Fem nye prosjekter for verdiskaping i landbruket

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Flere av disse prosjektene er viktige for å videreutvikle bioøkonomien. BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem har fått tildelt midler.

– Forskning, ny kunnskap og ny teknologi er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å utvikle et mer effektivt og lønnsomt landbruk, og for å sikre stabil leveranse av trygg kvalitetsmat. Dette gjelder både produksjonen på den enkelte gård og i næringsmiddelindustrien og i skog- og tresektoren. Forskning og innovasjon er også en viktig drivkraft for verdiskaping og utvikling av vekstkraftige regioner i hele landet, sier Listhaug.