Bedre vannkvalitet i EU

En rapport fra Kommisjonen med oversikt over nitratforurensning i EU viser at situasjonen er bedret, men mye gjenstår. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

Kommisjonen la 11. februar i år frem en rapport om nitratforurensning i EU i perioden 2004-2007. Rapporten lages regelmessig hvert fjerde år og inngår i oppfølgingen av nitratdirektivet (91/676/EEC) som gjelder tilførsler fra landbruket. Det er også laget en ny brosjyre om direktivet. Mer informasjon finnes her.

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

  • 70 prosent av overflatevannet i EU (sjøer, elver) har en bedret eller stabil situasjon for nitrater i 2007 sammenliknet med 2004
  • 66 prosent av grunnvannet har en bedret eller stabil situasjon for nitrater i 2007 sammenliknet med 2004
  • 15 prosent av grunnvannet og tre prosent av overflatevannet i EU har fremdeles dårlig økologisk status på grunn av nitratnivåer (> 50 mg/l)
  • Særlig problematiske områder finnes i Storbritannia, Benelux-landene og deler av Frankrike
  • Mange nye eksempler på tiltak i landbrukssektoren

Oppfølgingen av direktivet og resultatene skjer gjennom det regulære komitéarbeidet under direktivet hvor Norge deltar.

EUs nitratdirektiv er gjennomført i Norge. Direktivet dreier seg om å beskytte vann mot nitratforurensning fra landbruket. Les mer om direktivet her.

Til toppen