Bedring i departementenes samfunnssikkerhetsarbeid

Tilsyn bedrer departementenes arbeid med samfunnssikkerheten. Det viser en ny evalueringsrapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har en samordningsrolle innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Det innebærer blant annet et ansvar for at det føres tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets­arbeid.

I fjor høst ba JD Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) evaluere tilsynsordningen. Målet var å få kunnskap om hvor godt ordningen fungerer og hvordan den eventuelt kan forbedres.

Nå er rapporten overlevert JD. Den viser at departementene er fornøyde med ordningen, og at de ønsker en videreføring. Departementene opplever at tilsyn bedrer kvaliteten, systematikken og metodikken i samfunnssikkerhetsarbeidet. I tillegg øker det bevissthet om arbeidet, både på ledernivå og i departementenes fagavdelinger.

– Evalueringsrapporten gir oss viktig kunnskap om hvordan departementene opplever tilsynsordningen. Kunnskapen vil vi bruke når vi nå reviderer kravene til departementene, og til å videreutvikle tilsyn som virkemiddel, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Rapporten peker også på mulige forbedringspunkter. Ifølge den, bør blant annet kravene til departementenes samfunnssikkerhetsarbeid blir tydeligere. Den spør også om tilsynsordningen gir ønsket effekt i forhold til arbeidsmengden tilsynene medfører.

Siden 2002 er det ført tilsyn med samtlige departement tre ganger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som utfører tilsynene på vegne av JD.

Rapport: Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Til toppen