Begivenhetsrik tid på forskningsfronten i EU

Flere saker som er viktige for EUs videre forsknings- og innovasjonssatsing, som også Norge kan bli berørt av, har stått på agendaen den siste tiden. Europakommisjonen har avsluttet en høring om neste generasjons programsatsing på forskning og innovasjon, og Europaparlamentet har vedtatt sin posisjon om nytt langtidsbudsjett der forskning er en viktig del. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Utdrag fra rapporten:
Europakommisjonen har hatt ute en åpen høring om forskningsprogrammet som skal ta over etter det nåværende syvende rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling (FP7). Høringen ble avsluttet 20. mai. Kommisjonen har fått over 2000 innspill. Høringen har vakt global interesse, blant annet fra Kina. Også Norge har bidratt i høringen og det norske innspillet kan leses her. Høringen ble markert med en stor konferanse med over 750 deltakere i Brussel 10. juni. Innspillene i høringen vil tas i betraktning når Kommisjonen nå skal utvikle sitt formelle forslag til nytt program. Dette kommer i november 2011. Neste generasjons programsatsing på forskning og innovasjon vil hete noe annet enn ”FP8”.  Kommisjonen har hatt en navnekonkurranse der de har fått inn over 1600 forslag. Det står nå mellom følgende tre navn: ”Discovery 2020”, ”Imagine 2020” og ”Horizon 2020”. Norges deltakelse i det neste programmet må forelegges Stortinget. Norges kontingent for deltakelse vil avhenge av det budsjettet EU vedtar for det neste programmet.

Europaparlamentets syn på langtidsbudsjett: mer penger til EU
Europaparlamentet vedtok sin posisjon om nytt langtidsbudsjett for EU og sitt syn på prioriteringer i budsjettet med stort flertall i Strasbourg den 8. juni. Parlamentet vedtok også en resolusjon om midtveisevalueringen av det syvende rammeprogrammet for forskning (FP7).

Parlamentet legger stor vekt på Europa 2020-strategien i det neste langtidsbudsjettet. Denne strategien må  få nok ressurser til en oppfølging av tiltakene her.  Mens enkelte medlemsland har tatt til orde for å fryse EUs budsjettutgifter på 2013-nivået i det neste langtidsbudsjettet, mener Parlamentet en videreføring av budsjettet på samme nivå (1,06 prosent av EUs BNi) ikke er tilstrekkelig. Parlamentet går derfor inn for en økning i det neste langtidsbudsjettet på 5 prosent.

Forskning og innovasjon kommer ut som en klar budsjettprioritering fra Parlamentets side. Parlamentet viser blant annet til at målet i Europa2020 om 3 prosent av BNP til forskning og utvikling (FoU) krever investeringer i størrelsesordenen 130 milliarder euro fra EU og medlemslandene per år, og det dobbelte fra privat sektor. Forskning og innovasjon må kobles tettere, mener Parlamentet.

Kommisjonen vil legge frem sitt formelle forslag til nytt langtidsbudsjett for EU 29. juni i år.

Innovasjonsrapport der også Norge er med
Kommisjonen har lagt fram ”Innovation Union Competitiveness report”, som gir en vurdering av status for, og resultater av, forskningsinvesteringene i EU og seks assosierte land, deriblant Norge. Rapporten skal bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien gjennom å gi en statistikk- og økonomianalyse av hovedtrekk innenfor forskning og innovasjon i et europeisk perspektiv. Internasjonale sammenligninger er en del av dette. Rapporten gjennomgår en lang rekke data innenfor ulike områder, og skal blant annet hjelpe beslutningstagere i medlemsland og assosierte land til å foreta en vurdering av situasjonen hva gjelder forskning og innovasjon i eget land. Den skal også synliggjøre hva Innovasjonsunionen og det europeiske forskningsområdet (European Research Area / ERA) kan bidra med i møtet med økonomiske og samfunnsmessige utfordringer.

Rapporten fremholder at det er behov for forbedringer på flere områder. Investeringene i forskning øker i Europa, men ikke tilstrekkelig raskt i følge rapporten.

Norge er ifølge rapporten et land med vekst i forskningsinvesteringene som er høyere enn EU-gjennomsnittet, men plasseres også i en gruppe med EU-land med en beskjeden økning i såkalt ”FoU-intensitet”. Norge vurderes positivt blant annet når det gjelder små og mellomstore bedrifter (SMB) og FoU. Rapporten vurderer blant annet situasjonen innenfor høyere utdanning/universiteter. Status for kvinner i forskningen inngår også i rapporten.

Vil du vite mer?
Les rapporten til forskningsråd Erik Yssen i sin helhet og få med deg mer om disse og andre aktuelle forskningssaker i EU, som Det europeiske semester og landspesifikke anbefalinger fra Kommisjonen for økonomisk vekst og Parlamentets syn på midtveisevalueringen av FP7. Ifølge presidenten i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, bør medlemslandene - selv i en vanskelig økonomisk situasjon - opprettholde investeringene i vekstfremmende tiltak som forskning, innovasjon og utdanning.

Les hele rapporten her.   

Til toppen