Behandling av ugyldige ekteskap

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Endringer i ekteskapsloven og brudvigjingsloven skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk rett. Etter endringene er myndigheten til å behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap lagt til fylkesmannen i førsteinstans, som vil være Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknader om etterfølgende godkjenning av ekteskap skal derfor sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er klagemyndighet. Endringene trer i kraft 1. januar 2016. 

Myndigheten til å gi etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap er hjemlet i ekteskapsloven og brudvigjingslova. Etter ekteskapsloven § 16 andre ledd kan det gis etterfølgende godkjenning av ekteskap som er ugyldig på grunn av uriktig framgangsmåte eller der vigsler manglet myndighet, når særlige grunner taler for det. I tilfeller der et ekteskap inngått i utlandet som utgangspunkt ikke kan anerkjennes i Norge, kan ekteskapet etter ekteskapsloven § 18 a andre ledd likevel anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Etter brudvigjingslova § 11 tredje ledd kan en vielse foretatt i strid med loven, likevel godkjennes når særlige grunner taler for det. Myndigheten til å godkjenne ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven § 16 andre ledd og § 18 a andre ledd var tidligere lagt til Bufdir med departementet som klageinstans. Myndigheten til å godkjenne ekteskap etter brudvigjingslova § 11 tredje ledd var lagt til departementet i førsteinstans, med Kongen i statsråd som klageinstans. Etter lovendringene er det nå fylkesmannen som behandler disse sakene i førsteinstans. Får å sikre en effektiv og enhetlig behandling av disse sakene, skal Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandle alle begjæringer etter ekteskapsloven § 16 og § 18 a og brudvigjingsloven § 11. 

Saker som er innkommet Bufdir per 31. desember 2015, men som ikke er tatt under behandling, vil bli overført til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som rette instans for behandling fra og med 1. januar 2016.  Saker som allerede er tatt under behandling av Bufdir før nytt år, men som ikke er ferdigbehandlet, vil bli behandlet ferdig i Bufdir med departementet som klageinstans. 

Revidert rundskriv om ekteskapsloven Q-20/2009.