Vi må bekjempe slaveri

Hovedmålet i regjeringens utviklingspolitikk er å utrydde fattigdom.

Globaliseringen har skapt stor velstandsvekst. Samtidig vet vi at menneskehandel og uanstendige arbeidsforhold er blant globaliseringens skyggesider. Disse problemene må vi løse gjennom internasjonalt samarbeid. Norge skal stille opp, og derfor vil regjeringen øke innsatsen til å bekjempe slaveri med 100 millioner kroner.

Menneskerettighetene slår fast at alle mennesker er like mye verdt. Menneskerettighetene er et tverrgående hensyn i regjeringens utviklingspolitikk og jobbskaping er ett av satsingsområdene i utviklingspolitikken. De er også nøkkelen for å oppnå inkluderende økonomisk vekst, der alle arbeidstakere møtes med respekt og anstendige arbeidsvilkår. Respekten for enkeltmenneskets rettigheter og verdighet må også gjelde næringsutvikling og jobbskaping. Vi har paragrafene og konvensjonene på vår side. Alle land har forbudt slaveri ved lov. Likevel ser vi at mørketallene er store.

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjone­n ILO lever­ 40 millioner mennesker under det som kan kalles «slaverilignende» forhold. Det er over 200 millioner barnearbeidere i verden. Mange arbeidere i tekstilfabrikker i Asia har elendige arbeidsforhold, flere av verdens konflikter utkjempes med barnesoldater og kriminelle nettverk utnytter mennesker i sårbare situasjoner.­

Norsk oppfølging

I 2015 vedtok alle verdens land FNs bærekraftsmål. Målene er forbilledlig tydelige på at innsatsen mot moderne slaveri må styrkes. Rent konkret bes alle verdens land om å «treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt ­avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025».

Regjeringen vil bidra til å bekjempe moderne slaveri og lanserer en egen satsing på dette området. Vi vil fokusere på forebygging, og på å støtte overgangen til mer inkluderende vekst der arbeidstakerrettigheter respekteres­. Vi vil også bidra til at utviklingsland får bedre kapasitet til å bekjempe problemet og til å gi bistand til mennesker som blir tvunget inn i slaverilignende situasjoner.

Økningen på 100 millioner, som kommer på budsjettet for 2018, skal kanaliseres til Global Fund to End Modern Slavery. Gjennom samarbeid med private bedrifter bidrar dette fondet til å forebygge moderne slaveri. Ofre for menneskehandel i utviklingsland får en ny start og et nytt håp, blant annet gjennom å få tilbud om anstendige jobber. Dette vil også være en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fra 2016.

Fattigdom

Det er mange årsaker til at mennesker havner i fortvilte situasjoner. Fattigdom er alltid den bakenforliggende årsaken. Derfor er å utrydde fattigdom hovedmålet i regjeringens utviklingspolitikk. Bistandsbudsjettet er rekordstort, i 2019 foreslår vi å bruke nesten 38 milliarder kroner på bistand­. Vi skal se innsatsen mot moderne slaveri på tvers av de ulike feltene i utviklingspolitikken. Det er fordi vi allerede gjør mye for å hindre menneskehandel og for et anstendig arbeidsliv i utviklingsland­.

Norsk støtte har bidratt til at ofre for menneskehandel i Ukraina, Moldova og Sentral-Asia har fått medisinsk og psykologisk behandling, juridisk støtte og opplæring i å drive næringsvirksomhet­. Vi er også en sterk støttespiller for FNs kontor mot narkotika og kriminalitet, og gjennom dem støtter vi en rekke prosjekter for å bekjemp­e internasjonale kriminelle nettverk. Samarbeidet med Den internasjonale arbeidstaker-organisasjonen (ILO) bidrar til å styrke gjennomføringen av grunnleggende arbeidsrettigheter internasjonalt, blant annet får nasjonale myndigheter bistand til å bekjempe barne- og tvangsarbeid. Økt satsing på yrkesutdanning gir unge bedre muligheter til å skaffe seg kompetanse og ferdigheter som gir tilgang til anstendig arbeid og kontroll over sitt eget liv.

Til sist vil vi også bruke ulike anledninger internasjonalt til å fremme anstendig arbeid og mer inkluderende økonomisk vekst. Her kan vi trekke på våre egne og nordiske erfaringer, inkludert hvordan samarbeid mellom partene i arbeidslivet kan bidra til både vekst og et bærekraftig velferdssamfunn.

I 2017 undertegnet Norge et opprop mot moderne slaveri organisert­ av Storbritannia i forbindelse med FNs høynivåuke. FNs bærekraftsmål forplikter oss også til å styrke innsatsen. Nå følger vi opp løftene vi har gitt. Nå styrker vi innsatsen slik at flere­ mennesker kan leve friere liv.