Nye seks millioner kroner til FNs fond for bekjempelse av vold mot kvinner

Hver tredje kvinne i verden utsettes for seksuelle overgrep eller andre former for vold minst én gang i løpet av livet. - Vold mot kvinner er en brutal form for kvinnediskriminering som må bekjempes med alle tilgjengelige virkemidler. Derfor slutter vi opp om den globale kampanjen mot vold mot kvinner og bidrar nå med nye 6,4 millioner kroner til FNs fond for å utrydde vold mot kvinner, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge fremmer nulltoleranse for vold mot kvinner både i internasjonale fora og direkte med land. Regjeringen samarbeider med og støtter arbeidet som gjøres av norske frivillige organisasjoner, FN, internasjonale organisasjoner og myndigheter for å bekjempe denne ekstreme formen for kjønnsdiskriminering og ulikhet mellom kvinner og menn.

- Vold mot kvinner er først og fremst et brudd på kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Det utgjør i tillegg et alvorlig hinder for utvikling og likestilling. I utviklingsland der kvinners sosiale, kulturelle og økonomiske status er svak, er kvinner spesielt sårbare for vold, og konsekvensene er store. Vold mot kvinner får dessuten negative konsekvenser for et lands demokratiske og økonomiske utvikling, ettersom det bremser kvinners fulle og likeverdige deltakelse i samfunnet, sier Brende.

FNs fond for utryddelse av vold mot kvinner har vist seg å være en effektiv partner som kan vise til gode resultater på landnivå i dette viktige arbeidet. Fondet samarbeider med frivillige organisasjoner, myndigheter og FNs landteam om holdningsskapende og forebyggende arbeid, og bistand til voldsrammede. Fondet legger i økende grad vekt på å sikre at lovgivning er på plass og etterleves og foretar løpende evalueringer av innsatsen.

Vold mot kvinner er også en viktig prioritering for Norge i forhandlingene om de nye bærekraftsmålene som etter 2015 vil erstatte Tusenårsmålene.

- Likestilling er både et mål i seg selv og et middel. Derfor kobler vi likestillingsarbeidet opp mot andre prioriterte områder i utviklings- og utenrikspolitikken. Det gjelder blant annet regjeringens store satsning på utdanning og jenter, en styrket menneskerettighetspolitikk og i den næringspolitiske satsningen, sier Brende. 

 

Til toppen