Bekymret over den økende arbeidsledigheten

Arbeids- og sosialministrene i Europa er bekymret over den økende arbeidsledigheten og mener man må lære av hverandre for å sikre en best mulig utgang av den økonomiske krisen. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer fra det uformelle arbeids- og sosialministermøtet i Barcelona.

Norge var invitert av det spanske formannskapet til å delta på det uformelle arbeids- og sosialministermøtet i Barcelona 28. og 29. januar 2010. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ledet en norsk delegasjon hvor også politisk rådgiver Jon Reidar Øyan deltok. Som alltid på denne typer møter, vektlegges gode rammer for uformelle samtaler og kontakt i tillegg til de faglige diskusjonene. Det var derfor en god anledning for statsråden til å møte sine kolleger fra EU og EFTA.

Overordnet tema for møtet tok naturlig nok utgangspunkt i den fortsatt pågående krisen. Ministrene diskuterte exit fra krisen, livslang læring og sosiale konsekvenser av krisen. Debatten bar preg av at kompetansen på dette området ligger hos nasjonalstatene og hovedvirkemiddelet er Den åpne koordineringsmetoden (OMC). Tanken med dette er at landene skal utforme og tilpasse politikken nasjonalt og lære av hverandre - en velfungerende politikk i et land kan ha overføringsverdi til et annet. Landene kan bli likere hverandre uten å harmonisere sin politikk.

Sikre et inkluderende arbeidsliv

Selve møtet var delt inn i tre sesjoner. Selv om mange tok ordet i de tre sesjonene, så var mest ferdige innspill som ble lagt frem. Første sesjon dreide seg i hovedsak om å sikre en best mulig utgang av den globale krisen. I diskusjonen fremkom en generell bekymring over den økte arbeidsledigheten. Nesten alle la vekt på at det fremover blir viktig å kombinere de kortsiktige tiltakene med mer langsiktige tiltak som også ivaretar de utfordringene Europa har på litt lenger sikt. Det viktigste stikkordet her er demografi, men også en økende globalisering av arbeidsmarkeder ble nevnt av flere.

Flere var inne på utfordringene knyttet til hvordan EU sikrer et inkluderende arbeidsliv uten at dette går på bekostning av konkurransedyktigheten. Men flere var inne på at den økonomiske krisen bør sees som en mulighet til å omstrukturere arbeidsmarkedet og ellers å tenke nytt, for eksempel ved å skape grønne jobber og ellers oppfordre til innovasjon og kreativitet. 

Det var samstemt oppfatning at den videre prosessen med EU2020 må inkludere sosiale hensyn og arbeidsmarkedsspørsmål langt tydeligere og at disse spørsmålene må integreres i den økonomiske politikken på alle plan.  

Behov for videreutdanning

Den andre sesjonen var viet tema livslang læring. Flere, blant annet Tyskland var opptatt av barn og unge med innvandrerbakgrunn og viktigheten av å redusere denne gruppens tidlige avgang fra skoleverket. Andre, blant annet kommissær Spindla pekte også på behovet for å forbedre etter- og videreopplæring av de eldre gruppene i arbeidsmarkedet. Etter Spindlas syn var det i utgangspunktet nødvendig å sette inn videreutdanning av de fleste ved fylte femti år.

Flere var også inne på at det fremover vil bli særdeles viktig å forutse hvilke ferdigheter det nye arbeidsmarkedet vil trenge, og tilby rett utdanning for dermed best mulig kunne tilrettelegge for at arbeidstakere blir attraktive i det nye globale arbeidsmarkedet. Spesielt situasjonen til unge mennesker ble nevnt av mange, denne gruppen blir ofte mest skadelidende når arbeidsmarkedet er i krise.

Under den tredje sesjonen tok flere opp behovet for å jobbe sammen for å prøve å få et integrert pensjonssystem. Det er uklart hva som ligger i dette, men Kommisjonen varslet at den vil komme med en grønnbok om pensjoner i 2010.

Både Kommisjonen og det spanske formannskapet uttrykte tro på at Den åpne koordineringsmetoden (OMC) må styrkes innenfor sosialområdet. Det er det virkemiddelet som det bør satses på også fremover, blant annet ved å utforme nye mål, klarere indikatorer og skape bedre integrering med andre politikkområder.

Endelig nevnes at flere også tok opp behovet for at EU også tenker globalt og jobber tettere med blant annet ILO. Den vedtatte Decent work- agendaen i ILO må støttes opp av EU på en tydelig måte.

Til toppen