Belgisk formannskap opptatt av globalt naturmangfold

Det belgiske formannskapet legger vekt på globalt naturmangfold, særlig i forhold til bruk av genressurser. Dette kom fram på en konferanse om naturmangfold i Europaparlamentet i forrige uke.

Konferansen ”Europeisk naturmangfold i en global kontekst” ble arrangert av EBCD (European Bureau for Conservation and Development) og IUCN (Den internasjonale naturvernunion) i Europaparlamentets tverrfaglige gruppe for klimaforandring, naturmangfold og bærekraftig utvikling i forrige uke.

Hovedpunkter fra konferansen:

  • 2010 er det internasjonale året for naturmangfold, samtidig som tapet av naturmangfold aldri har vært større.
  • Partsmøtet under CBD (FNs konvensjon om biologisk mangfold) i Nagoya i Japan (CBD COP 10) blir avgjørende. EU og det belgiske formannskapet har naturmangfold og CBD COP 10 høyt på agendaen. CBDs post 2010-mål vil danne basis for EUs planer fremover.
  • Det blir en utfordring å få med u-landene på CBD COP 10. U-landene må se naturmangfold og fattigdom i en sammenheng.
  • Energieffektivitet, økosystemtjenester og naturmangfold vil stå sentralt for EU fremover. Det er viktig at EU snakker med ”èn stemme” under CBD COP 10.
  • Det belgiske formannskapet vektlegger blant annet genressurser og ABS (access and benefit sharing, det vil si tilgang og utbytte fra utnyttelse av genressurser) og vil lage en strategiplan for ABS.

Agendaen for konferansen og presentasjoner i pdf kan lastes ned fra EBCDs hjemmeside her.

Les pressemeldingen fra konferansen her.

Aldri større tap av naturmangfold

Under første del av konferansen innledet europaparlamentariker Struan Stevenson fra ECR (European Conservatives and Reformists) med å minne om at 2010 er året for naturmangfold. Samtidig opplever vi nå det største tapet av nettopp naturmangfold. Han ga klar beskjed til klimaskeptikerne om at det fins steder hvor man kan se hvilke ødeleggelser tapet av naturmangfold fører til som en følge av klimaendringer. Dersom bruken av fossilt brensel fortsetter, vil resultatet blant annet bli økt fattigdom og utryddelse av flere dyrearter.

Deretter fortsatte konferansen med innlegg av miljøkommissær Janez Potocnik og Jo Leinen, europaparlamentariker og leder av miljøkomiteen.

Miljøkommissær Janez Potocnik snakket om den kommende miljøkonferansen (partsmøte) i Nagoya i Japan under biodiversitetskonvensjonen (CBD). Konferansen har mange viktige temaer på dagsordenen, men det viktigste, ifølge Potocnik, er ambisjonene med klare mål for miljø, klima og ressursbruk etter 2010 (’post-2010-targets’). Det vil bli en utfordring å få med u-landene for å nå disse ambisjonene. Det er nødvendig at u-landene ser naturmangfold og fattigdom i en sammenheng, for eksempel er det en sammenheng i forhold til matproduksjon, tilgang på vann og ressurser. Hvis tapet av naturmangfold fortsetter, vil prisen bli høy.

Potocnik trakk også fram Kommisjonens EU 2020-strategi, som kan ses som et utgangspunkt for å bevare naturmangfoldet. EU ønsker å trappe opp tiltakene for å innfri ønsket om å bevare naturmangfoldet, og dette er ikke bare et spørsmål om penger. U-land som mottar penger må også vise at de gjør noe.

I forhold til post 2010-strategien fremhever Potocnik tre grunner til at ambisjonene i tilknytning til naturmangfold er fornuftige:

  1. Forskning forutsetter et bredt naturmangfold.
  2. Økonomi. Kan ikke fortsette med ”business as usual”. Økonomien speiler økosystemene.
  3. Politikk. EU har naturmangfold høyt på agendaen med høye ambisjoner (EU 2020). Håpet er at andre land vil følge etter under CBD COP10 i Japan.

Forventninger til partsmøtet i Japan 

Jo Leinen (S&D, sosialdemokratene), europaparlamentariker og leder av miljøkomiteen, startet med å gi ros til miljøkommissær Potocniks arbeid og EUs samarbeid med ikke-statlige organisasjoner. Leinen håper å oppnå mer på partsmøtet i Japan i oktober, sammenlignet med det skuffende resultatet fra København. EUs mål i København viste riktignok at EU er troverdig og seriøs når det gjelder klimamål. EU må ta lærdom av hvorfor København-avtalen ikke lyktes, men Leinen frykter at det EU tilbyr ikke vil være nok. Energieffektivitet, økosystemer og naturmangfold vil stå sentralt fremover. Leinen trakk også frem direktivet om tømmerhandel som en suksess. Videre er det viktig at Europa/EU snakker med ”én stemme” hvis man skal oppnå de målene man har satt seg, for eksempel i arbeidet med COP 10.

Under andre del av konferansen ble CBD COP 10 og EUs rolle og posisjon i forbindelse med denne diskutert.

Belgisk formannskap vektlegger genressurser

Ines Verleye, fra Federal Public Service Environment i det belgiske formannskapet i EU (se hele presentasjonen) la vekt på ABS (Access and benefit sharing), UNGA (toppmøte i FNs generalforsamling om naturmangfold) og CBD COP 10 i Nagoya i Japan som høydepunkter i 2010. Når det gjelder ABS vil et mer samfunnsøkonomisk formål i tilknytning til Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) være aktuelt. Utfallet av ABS vil være avgjørende for CBD. En sterkere nord-sør-dimensjon er også blant prioriteringene.

Det er en økende bevissthet om at man må lykkes i Nagoya, etter den mislykkede København-avtalen. Verleye understreket at det belgiske formannskapet setter CBD COP 10 høyt på agendaen, og har som mål å jobbe sterkt for miljøsaker.

Els Martens fra det flamske Miljøverndepartementet snakket om forberedelsene for implementering i EU av en ny CBD-strategi. Hun baserte seg på post 2010-målene. EU markerer seg positivt i forhold til Natura 2000, men negativt i forhold til habitater og dyrearter. Mer må gjøres i forhold til å lage et klart grunnlag for forskning, å få naturmangfold bedre integrert politisk, implementering i EU-lovgivning og finansiering. EUs visjon er at naturmangfoldet i 2050 skal være ”beskyttet, verdsatt og gjenopprettet”. En bærekraftig utvikling og grønnere infrastruktur er noe av det som trengs for å oppnå dette (mål frem mot 2020). Les hele presentasjonen her.

Penger viktig for å nå EUs 2020-mål 

Dr. Jane Smart, direktør ved IUCN (Den internasjonale naturvernunion), fortalte om IUCNs syn på EUs 2020 mål (hele presentasjonen) om naturmangfold. Smart var klar på at målene for 2010 ikke ble oppfylt, men at presset nå øker. Dessverre er det ingen merkbar forbedring når det gjelder å hindre tapet av naturmangfold. IUCNs mening er at noe må gjøres. Penger vil stå sentralt for å nå 2020-målene. Disse målene må være enkle og finansieringen må økes. Det trengs bedre naturforvaltning og mer regulering for å oppnå 2020-målene. Det menneskelige aspektet blir dessuten viktig for å stoppe tapet av naturmangfold.

Christophe Bouvier, regionaldirektør for Europa i UNEP (FNs miljøprogram), snakket om den mellomstatlige plattformen for naturmangfold og økosystemer (IPBES). Det er viktig å styrke forskningen tilknyttet IPBES samt få støtte fra ikke-statlige organisasjoner. Mye kommer til å handle om ressurser og etterspørsel fremover.

Til toppen