Historisk arkiv

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på til sammen 782 millioner kroner til særskilte samiske formål. Dette er den største bevilgningen til samiske formål noensinne. Regjeringen har økt bevilgningen til samiske formål med ca. 172,5 millioner kroner siden 2005.

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte om lag 334 millioner kroner i 2009, en økning på 23 millioner kroner, eller 7,5 prosent, fra 2008. Den foreslåtte økningen til Sametinget, som er i tråd med signalene i stortingsmeldingen om samepolitikken, styrker Sametingets mulighet til å bevare og utvikle samisk språk, kultur og næringer.

Økt satsing på samisk språk
– Samisk språk er fortsatt i en utsatt stilling. Særlig er de små samiske språkene truet. Trolig er avgangen av samiske språkbærere i Norge større enn tilveksten. Regjeringen vil derfor i samråd med Sametinget utvikle en handlingsplan for samisk språk og fore­slår totalt 8 millioner kroner til arbeidet med handlingsplanen over Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AIDs) budsjett, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddsposten Tilskudd til samisk språk, informasjon mv. med ca. 3 millioner kroner, til 9 millioner kroner. Økningen vil i hovedsak finansiere AIDs tiltak i handlingsplanen for samisk språk.

Sametinget
Sametinget har en svært sentral rolle i arbeidet for samisk språk. Av den totale satsingen på 8 millioner kroner til arbeidet med handlingsplanen for samisk språk foreslår regjeringen derfor at 5 millioner kroner tilføres Sametinget. I tillegg foreslår regjeringen at tilskuddet til Verdiskapingsprogrammet for næringskombinasjoner øker med 2 millioner kroner, til totalt 8,5 millioner kroner. Sametingets budsjettramme økes med ytterligere 7 millioner kroner over AIDs budsjett i 2009.

Det er også foreslått å bevil­ge 1,5 millioner kroner til Sametinget i 2009 til en gjenbegraving av skjelettmaterialet fra Neiden. Skjelettmaterialet, som i dag er oppbevart ved Universitetet i Oslo, plan­legges gjenbegravet på gravplassen i Skoltebyen i Neiden. Til Sametingets arbeid knyttet til gjennomføringen av sametingsvalget i 2009 foreslås det å bevilge 2,9 millioner kroner i 2009. 

Regjeringen foreslår at Sametinget bevilges totalt 203,735 millioner kroner i 2009 over Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AIDs) budsjett. 

Samiske kulturformål
Kultur- og kirkedepartementets budsjett til samiske kulturformål foreslås økt med 8,45 millioner kroner til 62 millioner kroner. Bevilgningsforslaget omfatter 450 000 kroner tilskudd til avisen Nuortanásti. Bevilgningen til samiske kulturformål er dermed økt med 29,4 millioner kroner over fire år.

Festivalen Riddu Riđđu i Kåfjord i Nord-Troms har fått knutepunktstatus for musikk fra 2009. Det innebærer et statstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på 1,5 millioner kroner årlig.

For å legge til rette for økt utgivelseshyppighet i de samiske avisene ble bevilgningen til tilskudd til samiske aviser over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økt med 5 millioner kroner i 2008. Med samme begrunnelse foreslår regjeringen å øke bevilg­ningen for 2009 med ytterligere 3 millioner kroner til 21,6 millioner kroner. 

I tillegg til pressens betydning for demokrati og ytringsfrihet, har de samiske avisene en viktig oppgave i forhold til å opprettholde og videreutvikle det samiske språket.

I tillegg er det over Kultur- og kirkedepartementets budsjett foreslått bevilget midler til to samiske kulturbygg. Til videre prosjekte­ring og byggestart av Ája Samisk Senter i Kåfjord foreslås det bevilget 5,2 millioner kroner. Til Østsamisk museum, som ligger i Neiden i Sør-Varanger kommune, foreslås 2,5 millioner kroner til blant annet ut­stil­linger og inventar.

Samisk vitenskapsbygg
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å oppføre et nytt samisk vitenskapsbygg i Kautokeino. Bygget er forventet ferdigstilt for innflytting i 2009. Kostnads­rammene for Samisk vitenskapsbygg ble i revidert nasjonalbudsjett 2008 økt med 86,3 millioner kroner, og utgjør per 1. juli 2009 445,4 millioner kroner. Regjeringen foreslår at det over Kunnskapsdepartementets budsjett bevilges 11,7 millioner kroner i husleie­kompensasjon til Samisk høyskole ved innflytting i nytt bygg. Over Kultur- og kirke­departementets budsjett foreslås det bevilget 2,2 millioner kroner i husleiekompen­sasjon og økte driftsutgifter, samt 1,2 millioner kroner til brukerutstyr for Samisk Arkiv. Over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett foreslås det bevilget til sammen 1,7 mill. kroner i husleiekompensasjon. Midlene er fordelt Sametinget, Internasjonalt fag- og formid­lingssenter og Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. 

Regjeringen ønsker å styrke Samisk høgskole og foreslår at det bevilges midler til en stipendiat stilling ved høgskolen.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål (1000 kr):

 

 

Forslag 2009

Utenriksdepartementet

 

5 000

Kunnskapsdepartementet

 

252 417

Justis- og politidepartementet (fordeles senere)

 

 

Kultur- og kirkedepartementet

 

94 220

Kommunal- og regionaldepartementet

 

2 100

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

220 348

Helse- og omsorgsdepartementet

 

42 300

Landbruks- og matdepartementet

 

157 795

Miljøverndepartementet

 

3 000

Samlet bevilgning

 

777 180

Samefolkets fond

 

4 700

Sum

 

781 880

  

Statsbudsjettet 2009 - samleside for Arbeids- og inkluderingsdepartementet