Bidrar med norsk ekspertise på trafikksikkerhet

Av Øyvind Rinbø, EU-delegasjonen

Norge er et foregangsland på trafikksikkerhet. Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen deler Espen Rindedal norske erfaringer som kolleger i EU kan dra nytte av.

Espen Rindedal deler norske erfaringer med trafikksikkerhet med EU. Foto: A A Dey Reinertsen

Norge er et foregangsland på trafikksikkerhet. Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen deler Espen Rindedal norske erfaringer som kolleger i EU kan dra nytte av.

EØS-avtalen åpner for at Norge kan bidra med nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Disse er sendt ut fra norsk forvaltning i en periode på inntil fire år. Espen Rindedals opphold som nasjonal ekspert i Brussel kom i stand etter et norsk initiativ.

- Tidligere har jeg jobbet med trafikksikkerhet i sju år i Samferdselsdepartementet. Som nasjonal ekspert i Kommisjonen får jeg arbeidet med trafikksikkerhetsspørsmål i et europeisk perspektiv, forteller Espen Rindedal.

Rindedal er utdannet jurist og har også arbeidserfaring fra trafikant- og kjøretøyområdet i Vegdirektoratet. Erfaringene herfra og fra Samferdselsdepartementet har gitt ham anledning til å få innsikt i ulike EU/EØS-spørsmål på trafikkområdet.

- Jeg ser frem til å lære hvordan Europa-byråkratiet fungerer og hvordan Kommisjonen utarbeider regelverk og bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet i Europa, sier han.

En familiesituasjon med barn som enda er små var også medvirkende til at Rindedal valgte å flytte til Brussel. Han tiltrådte stillingen i juni i år.

Verdsatt kunnskap
For tiden jobber Rindedal med EUs tredje førerkortdirektiv, som trer i kraft i 2013. Direktivets formål er å redusere muligheten for forfalskning av førerkort, forbedre trafikksikkerheten samt fremme fri bevegelighet av personer. Et av tiltakene er innføringen av en enhetlig førerkortmodell i Europa.

For Rindedal innebærer det blant annet arbeid med komiteer og ekspertgrupper. Kommisjonen benytter seg av slike når den skal utarbeide forslag til et nytt regelverk. Hovedfunksjonen til komiteene og ekspertgruppene er å styrke det faglige og politiske grunnlaget for Kommisjonens forslag. Der Kommisjonen er delegert lovgivningsmyndighet, gir de også medlemslandene mulighet til å føre en viss kontroll med hvordan Kommisjonen bruker sin kompetanse. Videre arbeider Rindedal med hvordan EU-landene gjennomfører sine forpliktelser.

- Norge er et relevant land innenfor trafikksikkerhet fordi vi er blant de landene som gjør det best, sier Rindedal.

Han tror et langsiktig fokus kan være grunnen til at Norge har fått sin nåværende posisjon.

- Det har siden 70-tallet foregått et systematisk arbeid på bred front med trafikksikkerhetsspørsmål i Norge, forklarer han.

EUs trafikksikkerhetspakke
I arbeidet med økt sikkerhet på Europas veier, presenterte Kommisjonen i juli i år et initiativ kalt ”Roadworthiness package”. Initiativet medfører endringer i regelverket for periodisk kjøretøykontroll og endringer i regelverket for kontroll av kjøretøy langs vei.

Rindedal forteller at hovedsaksbehandler i Kommisjonen for den nye trafikksikkerhetspakken er en nasjonal ekspert, i dette tilfellet fra Østerrike. Pakken er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Endelig vedtak i EU forventes i 2013.

Relevans for Norge
Alle foreslåtte endringer er direkte relevante for Norge gjennom EØS-avtalen. Samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen sier at et av hovedpunktene i behandlingen vil bli spørsmålet om kostnadene til de foreslåtte endringene står i forhold til de ønskelige virkningene av regelverket. Et annet hovedpunkt blir viktigheten av å ha like trafikkontroller langs veiene i Europa for å unngå at det gir ulike konkurranseforhold i det indre markedet.

Også Grimsbo trekker frem Norge som et forbilde på trafikksikkerhet. Ifølge ham er dette resultatet av høy politisk prioritet over mange år. Forskning, solid infrastruktur og bevisstgjøring rundt atferd i trafikken – og samspillet mellom disse elementene – har bidratt til at Norge blir lyttet til også i europeisk sammenheng.

Til toppen