Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Blomstervandring i Oslomarka

Utvalgte Kulturlandskap

I Nordmarka i Oslo ligger det fire plasser fra 1700-tallet som er plukket ut som utvalgte kulturlandskap, Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter. På sommeren inviteres det til blomstervandring fra plass til plass i kulturlandskapet.

Det utvalgte kulturlandskapet i Oslo er spesielt på grunn av den botaniske artsrikdommen som finnes på plassene, og fordi mange av slåttemarkene og beitene har vært i drift og blitt holdt i hevd over lang tid. Her finnes det også godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse.

Kulturlandskapet er representativt for driftsformer og bosettingsmønster før industrialiseringen, og har et særpreg med spesielt artsrike enger. Det er kombinasjonen av kalkrik jordsmonn og kontinuerlig drift og skjøtsel som har ført til disse artsrike slåtteengene og beitene. Det går merkede stier og løyper gjennom området, og det har stor betydning for friluftslivet i Oslomarka. Det finnes også flere hytter i området, de fleste fra 1920-årene.

I løpet av sommeren kan turgåere oppleve det utvalgte kulturlandskapet ved å delta på en vandring fra plass til plass. På markaplassene kan man følge slåttemarkenes vekst og utvikling på disse blomstervandringene i slutten av juni, når blomstene er på sitt vakreste. I sommer ble disse vandringene ledet av Kristina Bjureke, botaniker ved Naturhistorisk Museum på Tøyen. Hun delte historier og kunnskap om plantene på disse plassene. Det arrangeres også slåttekurs når slåttonna nærmer seg.

I Nordmarka i Oslo finner vi fire plasser som inngår i det utvalgte kulturlandskapet. Her finner vi spesielt artsrike slåttemarker som har blitt til etter lang tid med skjøtsel og drift. Det er også godt bevarte gårdsmiljøer i området med verdifull bebyggelse.
I Nordmarka i Oslo finner vi fire plasser som inngår i det utvalgte kulturlandskapet. Her finner vi spesielt artsrike slåttemarker som har blitt til etter lang tid med skjøtsel og drift. Det er også godt bevarte gårdsmiljøer i området med verdifull bebyggelse. Foto: Ragnar Svartar

 

På sommeren arrangeres det blomstervandring i området, en fin måte å oppleve landskapet og følge slåttemarkas vekst og utvikling. Det arrangeres også slåttekurs når slåttonna nærmer seg.
På sommeren arrangeres det blomstervandring i området, en fin måte å oppleve landskapet og følge slåttemarkas vekst og utvikling. Det arrangeres også slåttekurs når slåttonna nærmer seg. Foto: Kristina Bjureke

Utvalgte Kulturlandskap

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv. I årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet, som er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier Listhaug.   

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Til toppen