Briefet om offshore sikkerhet

Norske myndigheter frykter at Europakommisjonens forslag til sikkerhetstiltak ved offshore olje- og gassvirksomhet kan gi mindre sikkerhet. På et arrangement for det norske miljøet presenterte energiråd Bjørn Ståle Haavik hvordan Norge har jobbet opp mot Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsland.

Torsdag 1. mars ga energiråd ved EU-delegasjonen, Bjørn Ståle Haavik, den fremmøtte forsamlingen i Norway House en sammenfatning av Norges arbeid  opp mot Europakommisjonens forslag om sikkerhet ved offshore olje- og gassaktviteter.

Utblåsningsulykken i Mexicogulfen våren 2010 fikk varsellampene til å lyse for Europakommisjonen, som startet arbeidet med å se nærmere på sikkerheten ved offshore olje- og gassvirksomheter i Europa.

I oktober 2011 la Kommisjonen frem forslag til nytt regelverk. Begrunnelsen var  at risikoen for en stor ulykke i EU-farvann var stor. I tillegg mente Europakommisjonen at det ikke var gjort nok for å redusere risikoen for ulykker ved europeiske olje- og gassinstallasjoner, og at ansvarsforholdet rundt ulykker kunne bli klarere.

Norsk skepsis
Norge har reagert med skepsis mot forslaget. Rett før jul 2011 sendte norske myndigheter et posisjonspapir til Europakommisjonen. Dette ble gjort tilgjengelig for medlemslandene da Rådet drøftet sikkerhetsforslagene i slutten av januar.

I posisjonspapiret gjør norske myndigheter det klart at lovforslaget til et nytt regelverk ved offshorevirksomhet  –  en såkalt forordning – kan komme til å redusere sikkerheten i land som allerede har et velutviklet regelverk.

En forordning i EU-sammenheng betyr at det skal gjelde mer eller mindre uforandret i medlemslandene, slik at nasjonalt regelverk må endres.

Mer konkret skriver norske myndigheter at forslaget til regelverket for offshore vil føre til uklare ansvarsforhold for operasjoner og beredskap, noe som vil være uheldig for sikkerheten.

Norges arbeid
Før Kommisjonen fremmet sitt forslag til regelverk, hadde Norge møter med Kommisjonen både på politisk- og embetsnivå.

Norske synspunkter ble også presentert både i kontakt med Europaparlamentet og medlemslandene i EU. I mai 2011 kom Norge med en høringsuttalelse om offshore sikkerhet.

Også gjennom den såkalte North Sea Offshore Authories Forum –  der det norske Petroleumstilsynet – er representert har norske myndigheter vært i dialog med EU.

Norge har hatt tett oppfølging med Europakommisjonen også etter at lovforslaget ble fremlagt i fjor høst. I oktober 2011 møtte olje-og energiminister Ola Borten Moe energikommissær Günther Oettinger.

Ved to anledninger i desember og januar møtte representanter fra Olje- og energidepartementet, Arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet representater fra Kommisjonen. 

Etter at det norske posisjonspaperet ble oversendt til Europakommisjonen 19. desember, har Nærings- og handelsdepartmenetet sendt ut et posisjonspapir om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA) i sin rolle i arbeidet med oljeutslipp.

– Burde vært et direktiv
Andre aktører som Oljeindustriens landsforening (OLF) og flere fagforeninger har også rettet kritikk mot Europakommisjonens forslag. 

– Det er synd at det er en forordning og ikke et direktiv. Hadde det vært et direktiv, ville man kunnet bygget videre på 30–40 års erfaring med sikkerhet på norsk sokkel, sa NHOs Brussel-direktør Trine Radmann i den påfølgende spørsmålsrunden under briefingen.

Flere aktører mener et målorientert direktiv kan sørge for at Europakommisjonens mål nås, men det må kunne bygges på nasjonale regelverk.

– Problemet med forordning er at det river ned eksisterende regimer for sikkerhet for å bygge et nesten likt basert på det eksisternede. I mellomtiden blir ressurser brukt på regelverksarbeid i stedet for operativt sikkerhetsarbeid, sa Haavik.   

Han påpekte at flere EU-land, ikke minst Storbritannia, er uenig i det foreslåtte regelverket.

Rådet har fremlagt et førstutkast til endringer, og vil antagelig komme med et nytt endringsutkast rundt påske. Parlamentet har startet arbeidet med å behandle saken, men endelig votering vil ikke skje denne våren.  

Støtter Europakommisjonen
Samtidig er flere organisasjoner positive til forslaget fra Europakommisjonen. Den norske miljøorganisasjonen Bellona mener forslaget vil øke sikkerheten og støtter en forordning fremfor et direktiv. Dette vil øke ressursene på sikkerhetsfeltet, ifølge organisasjonen.  

Daglig leder Eivind Hoff i Bellona Europa var til stede under briefingen, og sa at han mener Norge overtolker Europakommisjonens forslag og viste til at det finnes oljeselskaper som ser positivt på tiltakene som er foreslått.

Til toppen