Brochmann 2-utvalgets utredning sendes på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utredningen ble overlevert til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug 1. februar.

– Norge har ikke lyktes godt nok med integreringen. Det må vi ta innover oss. Store grupper deltar i altfor liten grad i arbeidslivet, og det vil kunne få konsekvenser for den norske velferdsmodellen i årene fremover. Det må vi ta på alvor, spesielt når vi ser det sterke presset mot Europa som kan føre til høy innvandring i lang tid fremover, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg. 

Utvalget ble ledet av Grete Brochmann, og skulle vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge

  • belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn
  • vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger
  • analysere sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring til Norge
  • skissere alternative strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til fortsatt høy innvandring.

– Utvalget har levert et viktig faktagrunnlag for innvandrings- og integreringsdebatten. Det er vår jobb å ta dette videre til politiske diskusjoner og løsninger som fører til at flest mulig kommer i arbeid, blir bidragsytere og tar del i det norske samfunnet, og dermed lykkes med bærekraften i den norske velferdsmodellen. Det vil kunne få store konsekvenser om altfor mange ender opp som passive mottagere av offentlige ytelser, sier statsråden.

Sandberg mener det er spesielt bekymringsfullt at en større andel faller utenfor arbeidsliv og viktige fellesarenaer. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsfamilier. Økningen i fattigdommen hos denne gruppen skjer i en tid hvor det stadig brukes mer penger på integrering, utdanning og offentlige ytelser.

Departementer setter høringsfrist til 23. juni 2017. Regjeringen vil deretter vurdere oppfølging av forslagene i utredningen.

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Til toppen