Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruk av opptak ved ankebehandling

Regjeringen åpner for at lyd- og bildeopptak av forklaringer for retten kan spilles av i stedet for muntlige forklaringer ved ankebehandlingen.

– Gjenbruk av forklaringer ved ankebehandlingen kan gi bidra til å effektivisere rettsprosessen, spare parter og vitner for belastninger ved å forklare seg flere ganger om samme forhold, og bidra til bedre opplyste saker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo i april 2018 endringer i reglene om opptak i retten. Endringene ble vedtatt av Stortinget i juni, og vil blant annet utvide rettens plikt til å foreta opptak av forklaringer, og åpne for at det kan gis regler i forskrift om at slike opptak i utpekte domstoler kan spilles av helt eller delvis i stedet for muntlige forklaringer i ankesaken. Endringene trer i kraft 1. oktober 2018.

Gjennom en prøveordning i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett, har det siden oktober 2016 vært foretatt lyd- og bildeopptak under rettsmøter. Regjeringen har gitt en forskrift som legger til rette for å utvide prøveordningen til å omfatte også gjenbruk av forklaringer.

– Jeg mener at det er viktig å få belyst hvordan en eventuell ordning med gjenbruk av forklaringer kan innrettes i domstolene, og jeg er derfor glad for at prøveordningen med lyd- og bildeopptak nå kan utvides. Erfaringene fra utprøvingene vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med en ny straffeprosesslov, sier Wara.

Forskrift om opptak i retten skal gjelde fra 1. oktober 2018.

Til toppen