Historisk arkiv

Brustad: – Et fremtidsrettet budsjett for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2009

Regjeringens næringspolitikk legger til rette for utvikling av et fremtidsrettet og nyskapende næringsliv. Nærings- og handelsdepartementets budsjett øker med 8,7 prosent fra 2008 til 6,6 milliarder kroner neste år. Siden 2005 er departementets budsjett økt med 45 prosent.

– Regjeringen fortsetter å føre en næringspolitikk som tar vare på og utvikler Norges konkurransefortrinn. Vi bidrar til en god og stabil utvikling av norsk næringsliv og sysselsetting, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Budsjettrammen for 2009 på Nærings- og handelsdepartementets område er over 6,6 milliarder kroner. Sentrale satsingsområder neste år er forskning, norsk eksportindustri, reiseliv, maritime næringer, forenkling, nordområdene og design.

Forskning

Ingen regjering har tidligere satt av like mye penger til forskning som den rød-grønne regjeringen gjør neste år. Bevilgningen er på til sammen 19,7 milliarder kroner. Over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet foreslås det totalt 1,9 milliarder kroner til forskning neste år. I dette inngår økt innsats mot bedrifter, blant annet gjennom en vekst på om lag 20 prosent i brukerstyrte program, en dobling av innsatsen på nærings-ph.d. og styrking av de teknisk-industrielle instituttene. Det er også en betydelig økning til forskning på miljøteknologi.

Norsk eksportindustri

Regjeringen vil bedre vilkårene for norsk eksportindustri ved å utvide rammen for Garanti-instituttet for eksportkreditts(GIEK) «Alminnelige garantiordning» med 10 milliarder kroner til 60 milliarder. Det foreslås også 62,5 millioner kroner til å dekke statens andel ved norsk deltakelse på verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai, Kina.

Nordområdene

Regjeringen fører en offensiv og fremtidsrettet næringspolitikk i nord gjennom satsingen på kunnskapsbasert næringsutvikling. Gjennom satsingen på blant annet marin bioprospektering, maritime næringer, reiseliv og romforskning bidrar vi til å fremme sysselsetting i Nord-Norge.

Maritime næringer

Regjeringen fortsetter satsingen på den maritime næringen. For å følge opp maritim strategi ble budsjettet styrket med 100 millioner kroner for 2008. Denne satsingen videreføres i 2009. Den maritime strategien ble lagt fram i fjor høst, og følges opp ved økt innsats på forskning og innovasjon, særlig på krevende miljøvennlige maritime operasjoner i nordområdene og miljøprosjekter.

Design

Regjeringen vil hjelpe norske bedrifter å satse på design og foreslår 10 millioner kroner til et helt nytt innovasjonsprogram. Målet er å stimulere bedriftene til å tenke design helt fra idefasen og frem til produktene er klare for markedet.

Reiseliv

Regjeringen følger opp reiselivsstrategien og øker innsatsen for å markedsføre Norge som turistland. Totalt foreslås det 245 millioner kroner til reiselivssatsingen i 2009, en økning på 145 millioner kroner under denne Regjeringen. 

Forenkling

Bedre elektroniske tjenester og informasjon til næringslivet samlet på ett sted skal gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Regjeringen fortsetter satsingen på blant annet å videreutvikle Altinn i 2009 – næringslivets dør til offentlige tjenester. Samlet kostnadsramme for videreutviklingen er om lag 1 milliard kroner i perioden 2008-2013. I budsjettet for 2009 er det foreslått over 200 millioner kroner til dette arbeidet. Regjeringen følger også aktivt opp tiltak for forenkling av regelverk.

Til toppen