Budsjettnemnda skal gjøre beregninger til tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket

Partene i jordbruksoppgjøret har startet tilleggsforhandlinger basert på Hovedavtalens § 2-4 på grunnlag av ekstraordinær kostnadsvekst for gjødsel og bygningsmaterialer.

For å ha et felles tallgrunnlag har partene bedt Budsjettnemnda om å utarbeide oppdaterte anslag for kostnadsendringer i Totalkalkylen fra 2021 til 2022, som følge av pris­økninger på kunstgjødsel. Partene har også bedt om en vurdering av effekten av stor prisvekst for bygningsmaterialer på kostnadene til investeringer og vedlikehold i 2021 og 2022, og virkning på kapitalslitet for bygninger. Frist for arbeidet er satt til 1. september.

I møte 20. august 2021 protokollerte partene:

"Partene viser til at det både i krav, tilbud og proposisjonen om jordbruksoppgjøret er understreket at det er stor usikkerhet om utviklingen til 2022 på flere poster, både på inntekts- og kostnadssiden. Det har skjedd en vesentlig prisøkning på elektrisk kraft i løpet av sommeren 2021. Det er normalt at kraftprisene varierer vesentlig, og det er for tidlig å fastslå hvilken kostnadsendring som vil bli resultatet for perioden t.o.m. 2022.

Partene skal se spesifikt på hvor store kostnadsøkningene på kraft ble fra 2020 til 2021 og ta stilling til hvordan dette skal håndteres, normalt som en del av jordbruksoppgjøret i 2022."