Vil redusere tilstrømning av romfolk

Gjennom EØS-midlene vil Norge bedre situasjonen for romfolk i deres hjemland, og forebygge at de kommer til Norge for å tigge. I løpet av et todagers besøk har statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet hatt møter med myndighetene i Bulgaria.

Gjennom EØS-midlene vil Norge bedre situasjonen for romfolk i deres hjemland, og forebygge at de kommer til Norge for å tigge. I løpet av et todagers besøk har statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet hatt møter med myndighetene i Bulgaria.

– Jeg har i løpet av kort tid vært både i Romania og Bulgaria. I begge land er det utfordringer knyttet til romfolks situasjon. Disse utfordringene er en del av årsaken til at romfolk kommer til Norge for å tigge. Gjennom effektiv bruk av EØS-midlene kan vi bidra til sosial og økonomisk utjevning for rombefolkningen. Det kan være med på å bedre situasjonen for romfolk i regionen, og forebygge at romfolk reiser til Norge for å tigge. Tigging løser ikke noe problem. Jeg er opptatt av hvordan vi kan løse problemene der romfolk faktisk bor, sier statssekretær Brein-Karlsen.

Ifølge Europol vokser den organiserte kriminaliteten i Bulgaria og nabolandene i et langt høyere tempo enn i noe annet område i EU. Norsk-bulgarsk politisamarbeid skal bidra til å bekjempe problemene. Utfordringene for bulgarsk politi er mange. Gjennom landets forbindelse til Svartehavet har det vært en økning i kriminell aktivitet fra tidligere sovjetrepublikker. Dette gjelder blant annet smugling av varer inn til det europeiske markedet.  Bulgaria er også et såkalt opphavsland for ofre for menneskehandel. Særlig minoriteter som romfolk, er utsatt.

– Norge bidrar i dette arbeidet. Gjennom EØS-midlene brukes 6 millioner euro til bekjempelse av grenseoverskridende- og organisert kriminalitet i Bulgaria. Dette skjer i samarbeid med Politidirektoratet her hjemme og Europarådet, sier statssekretæren.

Hovedformålet for besøket var bilaterale samtaler med den bulgarske justisministeren Zinaida Zlatanova og deltakelse i en konferanse om bruk av EØS-midler i Bulgaria. EØS-midlene fra Norge er med på å styrke den bulgarske rettsstatsbyggingen, bidra til sosial og økonomisk utjevning, og bekjempe organisert kriminalitet.

– Det har vært gode og interessante møter her i Sofia. I tillegg til romfolk og organisert kriminalitet har jeg har snakket med justisminister Zlatanova om justisprogrammene under EØS-midlene, rettstatsutviklingen, korrupsjon og om situasjonen til minoriteter generelt i Bulgaria. Søkelyset har vært rettet mot rettsstatsbygging og hvordan rettsstaten er en fundamental del for å skape et samfunn med økonomisk vekst og skikkelige forhold, sier statssekretæren.

Til toppen