Høring i FNs kvinnediskriminerings-komité

Vold i nære relasjoner og kvinners stilling i arbeidslivet, var blant temaene likestillingsminister Solveig Horne (FrP) løftet under FNs kvinnediskrimineringskomités (CEDAW) høring av Norge.

7. november ledet statsråd Horne Norges delegasjon til komiteens 68. sesjon i Genève.

– Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, men etter tiår med likestillingspolitikk har vi fortsatt utfordringer. Denne høringen er viktig fordi den utfordrer oss på hva vi kan bli enda bedre på, og jeg tar med meg erfaringene i det videre arbeidet, sier Horne.

Les statsrådens innlegg her.

Statsråden utdypet også overfor komiteen blant annet om Norges innsats knyttet til klimamålene og oppfølging av FNs bærekraftsmål, samt om ny likestillings- og diskrimineringslov.

Arbeid mot vold

I mars ratifiserte Norge Istanbul-konvensjonen som skal fremme likestilling mellom kvinner og menn, beskytte rettighetene til kvinner som er utsatt for vold og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep.

– Vold mot kvinner er vår største likestillingsutfordring. Jeg er derfor glad for at Norge har ratifisert Istanbul-konvensjonen. Bekjempelse av vold i nære relasjoner er høyt prioritert av regjeringen gjennom blant annet opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner, sier likestillingsministeren.

Statsråd Horne redegjorde også for regjeringens innsats mot hatytringer og for arbeidet med å utrede et lavterskeltilbud for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering. Kommisjonen var i tillegg opptatt av forslag til kutt i tilskudd til rettshjelpsorganisasjoner i statsbudsjettet for 2018.

Kvinner i ledelse

Likestilling i arbeidslivet var også et tema under høringen.

 I Norge har vi en unik mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv. Stadig flere kvinner jobber heltid og andelen kvinner i lederstillinger øker. Gode ordninger for familiene bidrar til å tilrettelegge for dette, sier statsråden.

Horne trakk videre fram arbeidet for et mindre kjønnsstereotypt utdanningsløp og arbeidsliv, samt innsatsen for å få flere kvinner som ledere i næringslivet.

– Vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsliv og for få kvinnelige ledere. Spesielt innenfor teknologi er det behov for flere kvinner. Derfor støtter regjeringen NHO sitt prosjekt Jenter og teknologi. Vi støtter også forskningsinstituttet CORE som følger utviklingen av kjønnsbalanse blant ledere i de største norske selskapene, sier Horne.

Ny lov og ny nemnd

Fra og med 1. januar 2018 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven og en ny Diskrimineringsnemnd i kraft. Regjeringen gjennomfører nå en omstilling på likestillingsområdet der en ny diskrimineringsnemnd skal overta lovhåndheveroppgavene som i dag ligger til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Likestillingsombudet skal bli tydeligere i sin pådriverrolle, fordi vi trenger noen som setter dagsorden. Behandlingen av klager skal gå raskere, fordi det handler om ofrenes rettigheter. Og det skal få konsekvenser å diskriminere, fordi det er ulovlig. Vi får et mer effektivt diskrimineringsvern når den nye nemnda får myndighet til å ilegge oppreisning, sier Horne.

Om høringen

I februar 2016 leverte Norge sin 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité. Norge ble hørt under komiteens 68. sesjon. I tillegg til Norges rapport har komiteen mottatt skyggerapporter fra blant andre FOKUS  Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Norges kvinnelobby, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og Sivilombudsmannen.

I tillegg til statsråd Hornes innlegg ble det også holdt innlegg fra embetsverket:

Statsråd Solveig Horne i FN
Likestillingsminister Solveig Horne under høringen i FNs kvinnediskrimineringskomité.