Dansk fokus på vekst

Rapport fra næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det danske formannskapet fokuserer på EUs finansielle konsolidering og initiering av vekststimuli for å komme ut av den økonomiske krisen i Europa. Nærings- og vekstminister Ole Sohn presenterte det danske formannskapsprogrammet innenfor sitt område i Europaparlamentets komité for det indre marked og komiteen for industri, energi og forskning 25. januar. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Gjennom fokus på praktiske resultater, ønsker formannskapet å bidra til å legge grunnlag for utvikling av en dynamisk, solid og grønn økonomi, forklarte ministeren.

Felles arbeid med handlingsplanen for det indre marked
På møtet i komitéen for det indre marked 25. januar gratulerte nærings- og vekstminister Sohn innledningsvis Malcolm Harbour for gjenvalg som formann i komiteen og understreket dansk ønske om en god dialog med Europaparlamentet.

Han la vekt på god start av felles beslutningsprosess på de 12 nøkkelområdene i handlingsplanen for det indre marked (SMA). Dette vil bidra til den største moderniseringen av det indre marked siden 1992.

Følgende konkrete områder for samarbeid med Europaparlamentet ble spesielt kommentert:

· Forslaget til nytt regelverk for offentlige anskaffelser med enklere og mer fleksible prosedyrer, ikke minst for små- og mellomstore bedrifter, og forslag om miljømål.  Forhåpningene er å komme til enighet så snart som mulig og helst i 2012.

· Forslag til revisjon av det europeiske standardiseringssystemet, hvor det er bred støtte i Rådet. Godkjennelse av private IKT-standarder basert på ny teknologi og bruk av komitologiprosedyre er sentrale spørsmål. Formannskapet har forhåpninger om enighet i vår etter første lesning.

· Utvikling av det digitale indre marked prioriteres. Kommissær for det indre marked og tjenester, Michel Barnier, er invitert til det uformelle konkurranseevnerådet om e-handel i København 2. februar hvor også nærings- og handelsminister Trond Giske vil delta. Økt forbrukertillit til e-handel mellom medlemslandene må sikres, blant annet gjennom beslutning om tvisteløsningsprosedyrer. Rådet fokuserer på avgrensning for anvendelse, informasjonsbehov og tidsfrister. Sohn håper det vil være mulig å oppnå enighet i 2012.

· Roaming-forordningen anses viktig, og Sohn vurderer samarbeidet med Europaparlamentet om videre fremdrift i behandlingen som godt.

· Forslaget om gjensidig godkjennelse av profesjonelle kvalifikasjoner med sikte på økt mobilitet vil være viktig bidrag til å imøtekomme behovet for et mer velfungerende felles arbeidsmarked.

· Prosessen for behandling av forslaget om utvidet administrativt samarbeid om indre markedsinformasjon (IMI) er god, og formannskapet håper på å komme til en avtale.

Fra komiteens side kom det positive kommentarer til det danske formannskapet. Behandlingen av forslaget om offentlige anskaffelser forventes å bli krevende.

I sine reaksjoner til ulike innspill la Sohn vekt på forenklingsbehovet i forhold til små- og mellomstore bedrifter. På spørsmål om terskelverdier for offentlige anskaffelser viste han til behovet for å finne en balanse mellom kostnadene forbundet med utbud og behovet for konkurranse. Han trakk også fram sosiale og miljømessige formål som inngår i Kommisjonens forslag.

Når det gjelder roaming 3 forordningen viste han til at alle ønsker lavere priser. Samtidig la han vekt på at teleselskapene også har inntektsbehov som skal sikre fremtidige investeringer.

Avslutningsvis la han vekt på å få frem fortellingen om at det indre marked er i borgernes felles interesser med henvisning til fremskritt, nye muligheter, vekst og sysselsetting.

Patent og nye program
I komitéen for industri, energi og forskning gratulerte Ole Sohn den nyvalgte formannen i komiteen, Amalia Sartory fra kristendemokratene EPP, og la i hovedsak frem samme presentasjon som i komitéen for indre marked med henhold til det indre marked.

Han kommenterte spesielt problemene med å komme til enighet om felles europeisk patent på grunn av uenighet om plassering av patentdomstolen. Her vil man på dansk side gjøre det som er mulig for å få denne viktige saken endelig i havn. Han berømmet det polske formannskapet for stort engasjement for å finne en løsning.

Når det gjelder Kommisjonens forslag til nye program for forskning, innovasjon og industriutvikling, Horizon 2020 og COSME-programmet, sa han seg fullt ut enig i programmenes betydning for å skape ny vekst. Han håpet å komme langt i behandlingen av COSME under det danske formannskap.

Det var en fin atmosfære på møtene, og fra dansk side legges det tydeligvis vekt på å holde en god dialog med Europaparlamentet for å legge best mulig grunnlag for å komme til enighet om Kommisjonens forslag under SMA.