De nasjonale rentemidlene for skogfondet er tildelt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 3,4 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt ni prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Rentemidler er renteinntektene fra skogfond. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Formålet med skogfondordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren velger selv når hun/han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin, her ligger også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.