Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftlige spørsmål

Skriftlige spørsmål i Stortinget besvart av arbeidsministeren.

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 08.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Det viser seg at regjeringens pleiepengereform fjernet retten til å beholde pleiepengene i tre måneder hvis barnet dør. Det er vanskelig å se at dette kuttet ble tydelig beskrevet i saken. Hvorfor ble dette kuttet gjort, hvordan opplyste regjeringen Stortinget om kuttet, er regjeringen enig i at kuttet er en fryktelig feil og vil regjeringen støtte et forslag om å rette opp i dette umiddelbart?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 05.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Jeg har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd. Hvor mange gjelder dette, og med hvilken hjemmel nektes de å søke uføretrygd?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 03.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Mener statsråden at bruken av appen «Staffer» er lovlig, og mener statsråden at denne typen app er ønsket inn i norsk arbeidsliv?

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 01.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

RIBO og Vev-Al-Plast i Saltdal har gjennom mange år utviklet en Samhandlingsmodell som kan dokumentere gode resultater. NTNU kan vise til at 48% av ungdommene som har vært inne i opplegget kommer i ordinært arbeid, i tillegg er flere i et utdanningsløp. For å utnytte mulighetene i modellen er det behov for flere AFT-plasser på Vev-Al-Plast, slik at AFT-plassene administrert av NAV følger opp Helse Nords antall plasser på RIBO. Kan ministeren følge opp dette slik at antallet unge uføre kan reduseres?

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 28.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Er dette i tråd med regjeringens intensjoner og vil regjeringen komme til Stortinget med en evaluering av anbudsregimet i Nav?

Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 27.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden klargjøre om disse hjelpemidlene kan dekkes av Folketrygden eller annet, for å bidra til at disse får hjelpemidlene de trenger for både å fungere i hverdagen for praktiske formål og for å bedre den samlede helsetilstanden og funksjon?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 25.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Er arbeidsministeren og hennes departement involvert i de pågående vurderingene av behovet for budsjettbevilgninger til opprettelse av en nasjonal kiropraktorutdanning i Bergen?

Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 25.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat i sykehussektoren er nå i streik for retten til pensjon fra første krone. Kravet er relevant, også for andre statsansatte og for ansatte i privat sektor, men det er foreløpig kun de nevnte LO- og YS-forbundene som har gått streik for dette kravet. Hvordan vil statsråden følge opp kravet om pensjon fra første krone når streiken er over?

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 24.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Renholdbransjen er en svært utsatt bransje for sosial dumping. Arbeidstilsynet har nedprioritert tilsyn og kontroll av renholdbransjen. Hvilke kunnskaps- og risikobaserte forhold ligger til grunn for nedprioriteringen av tilsyn, kan statsråden bekrefte at dette ikke henger sammen med hvordan forskriften for allmenngjøring er utformet, - at tilsyn ikke skjer i bedrifter som omfattes av landsdekkende tariffavtaler, og hvordan vil statsråden sikre at ulovligheter avdekkes i alle deler av bransjen?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 20.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvor mange av disse 1450 plassene regner statsråden med skal være VTO-plasser, hvor mange regner statsråden med skal være VTA-plasser, og hvordan sikrer statsråden at de av plassen som er VTO får tilstrekkelig og kvalitetssikret oppfølging etter den enkeltes behov?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 19.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nav har publisert resultatet av et forsøk med psykiatrisk hjelp tilgjengelig på fastlegekontor. Resultatet er redusert papirmølle, bedre helsehjelp, flere blir sykemeldt litt lengre, men i sum 12 000 færre dager på helseytelser, ifølge avisen Klassekampen 12.06.19. Så positive resultater av raskere og riktigere helsehjelp, må medføre endringer i arbeidet framover. Vil regjeringen sikre at erfaringene, metodene og holdning fra forsøket blir førende for NAV og helsevesenet framover?

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 19.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Ingen situasjon er lik, men mange har til felles at de opplever en frustrerende situasjon i møte med Nav. Hva har statsråden å si til dem som opplever møtet med Nav-systemet som en ekstra belastning i tillegg til alvorlig sykdom og en krevende livssituasjon, og hvilke initiativ til statsråden ta for å sikre at flere har et positivt møte med Nav slik at individuell oppfølging og vurdering går foran papirkrav og byråkrati?

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 18.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I likestillingsbarometeret for begge Agder fylkene for 2015-2017 ser vi en økning av deltidsarbeidende kvinner og en nedgang i andelen kvinner i arbeidsstyrken. Hvordan forklarer ministeren årsaken til denne endringen i arbeidslivet for kvinner på Agder og har ministeren iverksatt tiltak for å endre denne negative utviklingen?

Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 12.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I Nord-Norge er det kun ett A-krimsenter, lokalisert til Bodø. Samtidig har Nord-Norge ca. 35 % av fastlandet i Norge og preges av lange avstander og spredt bosetting. Dette innebærer at dette ene A-krimsenteret ikke har nok kapasitet til å dekke Troms og Finnmark. Hva vil regjeringen gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hele Nord-Norge, og blir reiseavstander/større behov for blant annen overnatting tatt hensyn til når budsjett utarbeides?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Har statsråden oversikt over antall dødsfall i forbindelse med arbeidsrelatert dykking de siste ti årene, og hvilke bransjer som har høyest dødelighet per arbeidstaker i det norske arbeidslivet?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Er en modell slik som Vaskehjelp AS og deres tilknyttede renholdere benytter innenfor loven?

Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil regjeringen legge til rette og sørge for at at det etableres nye VTA-arbeidsplasser i Finnmark også?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Mener statsråden at en person som får foreldrepenger som er opptjent på arbeidsavklaringspenger ikke skal ha rett til å motta pleiepenger for å være med sitt alvorlig syke barn, men heller skal måtte bruke opp den korte perioden med AAP selv om man likevel ikke kan delta i tiltak eller behandling fordi barnet er så alvorlig sykt?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 05.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Omsorgsstønad ytes bla. til pårørende for at de skal kunne stå i omsorgsoppgavene over tid og er nødvendig for at familien selv skal kunne velge hva som er barnets beste uten å tvinges til løsninger der barna ikke kan bo hjemme. Mener statsråden det er riktig rettferdig at en syk mor som ivaretar to egne barn med omsorgsbehov skal få avkortet sin AAP på grunn av at hun mottar omsorgsstønad for sine barn, i motsetning til en som mottar fosterhjemsgodtgjørelse som ikke får avkortet sin AAP?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 05.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange som har fått forlengelse av aap i inntil 20 dager, og samtidig svare på hvorfor det opereres med slike tilfeller og svar fra nav som vist i begrunnelse?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 05.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvor mange prosent av de som søkte forlengelse på AAP basert på unntaksbestemmelsene fikk innvilget forlengelse i 2018?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 03.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan ministeren gi en oversikt over hvor mange VTA plasser og hvor mange VTO plasser er tiltelt det enkelte fylket så langt i 2019, og på hvilket grunnlag dette fordeles ut til hvert enkelt fylke?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 24.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I tidligere svar til Stortinget varslet statsråden lovendringer, og at disse måtte utredes. Det er ikke lagt frem noen forslag til lovendringer i tilknytning til revidert. Hvilke konkrete endringer planlegger regjeringen å fremme forslag om, kommer det andre endringer i forskrift rundskriv eller lignende, hvilke endringer er i så fall disse, og når kommer de?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan vil regjeringen sikre at regelverket for renholdsbransjen etterleves dersom det ikke føres tilsyn?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 20.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dersom Stortinget ikke samtykker til EØS-komiteens beslutning fra oktober 2018 om å innlemme håndhevingsdirektivet i EØS-avtalen, hva vil bli konsekvensene for håndhevingen av utsendingsdirektivet, og for å sikre utsendte arbeidstakere sine rettmessige lønns- og arbeidsvilkår?

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 07.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I forbindelse med delt omsorg ved skilsmisser kan det oppstå konflikt når den ene flytter. Konfliktene kan for eksempel handle om manglende dekning av økonomiske utgifter fra den ene parten, eller at den ene parten opplever at den andre saboterer samværsmuligheten til den andre forelderen. Hvilke sanksjonsmidler foreligger og i hvor stor grad brukes sanksjonsmidler i saker der dette er konfliktfylt og en av foreldrene klager til Nav?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Etter ILO-konvensjon 137 om havnearbeideres rettigheter, som Norge har ratifisert, er vi forpliktet til å ha en definisjon av havnearbeider og havnearbeid, enten gjennom praksis eller lover og regler, og i tråd med disse definisjonene ha en fortrinnsrett for havnearbeidere til å utføre havnearbeid. Har Norge etter Holshipdommen og den nye havneoverenskomsten et regelverk som tilfredsstiller kravene i ILO-konvensjon 137, og hvis ikke, når og på hvilken måte vil dette bringes i orden?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil implementering av håndhevingsdirektivet svekke Norges mulighet gjennom lov eller tariffavtaler, å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge, eller innføre tiltak mot sosial dumping?

Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 30.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hva er grunnene til at regjeringen ikke evner å overholde saksbehandlingstiden på 6 måneder i disse sakene?

Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Er det mulig etter dagens regelverk for omsorgspenger at en bonusforelder kan få rett på omsorgspenger og utvidet antall omsorgsdager når den forelderen som har den daglige omsorgen, er alvorlig syk og må innlegges på sykehus, og vil statsråden, dersom dette ikke er mulig, ta initiativ til å endre regelverket til beste for barnet?

Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hva har statsråden gjort for å sikre at NAVs hovedkontor med regionale funksjoner i Agder skal lokaliseres i Arendal, etter at hennes regjeringskollega Jan Tore Sanner lovet dette i 2017, og hva ville ministeren foretatt seg dersom NAV arbeid og ytelse kom til en annen konklusjon enn at denne avdelingen skulle lokaliseres til Arendal?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kommunal Rapport viste 28. mars 2019 til økte sosialhjelpsutgifter som direkte følge av innstramminger i reglene for arbeidsavklaring. Politisk ledelse i arbeids- og sosialdepartementet sier der at kommunene skal kompenseres. Dette ble kontant avvist av kommunalministeren i Stortingets spørretime 10. april 2019. Det er åpenbart behov for en oppklaring av hva som egentlig er regjeringens politikk. Vil kommunene bli kompensert for økte sosialhjelpsutgifter, og hvis ja, når og på hvilken måte?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvilke prosent-krav om at tiltaksdeltakere skal ha samme eller tilsvarende jobb et halvt år etter tiltaket har statsråden satt til Nav, og hva gjøres fra Nav selv for å sjekke opp at tiltaksdeltakere over hele landet faktisk kommer i fast arbeid?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I Dokument 15:24 (2018-2019)svarer statsråden 10. oktober 2018 at uføretrygd kan innvilges, også ved ME-diagnose/andre utmattelsesdiagnoser, selv der inntektsevnen har vært nedsatt kun en kort periode. Tilbakemeldinger fra brukere og brukerorganisasjoner forteller en litt annen historie. Kan statsråden si hvor stor andel av søknader om uføretrygd basert på slike diagnoser, som avslås fordi det ikke er gått sju år, og hvor stor andel som innvilges etter kortere periode etter individuell vurdering?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 23.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvor mange AFT-plasser er gjennomført i 2018, og hvordan er fordelingen av disse plassene per fylke/NAV-region, og hvor mange AFT-plasser legger regjeringen opp til å gjennomføre i løpet av 2019?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stortinget vil at de urettferdige graderingsreglene i pleiepengeordningen skal endres. 10. desember 2018 fattet et enstemmig Storting vedtak om å endre graderingsreglene i pleiepengeordningen. Hva gjør regjeringen med vedtaket og hvor i prosessen er denne viktige saken nå?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 08.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Har statsråden oppdaterte tall for hvor ofte Nav avslår krav om sykepenger for arbeidstakere som er sykemeldt av sin fastlege?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 05.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil statsråden se på søknadsprosessen til selvstendig næringsdrivende som søker pleiepenger, inkludert behandlingstid fra søknad til utbetalt ytelse, og ved å vurdere om Skatteetaten kan settes i stand til og raskt lage en midlertidig næringsrapport for foresatte som søker pleiepenger før 31. mai?

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren. Besvart: 05.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden klargjøre hva som ligger i forståelsen "god forvaltningsskikk", og om dagens praksis bør gjennomgås for å oppnå raskere saksbehandlingstid der informasjonsgrunnlaget for beslutning ligger lett tilgjengelig?

Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 02.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil arbeids- og sosialministeren be utlendingsmyndighetene vurdere om avslaget på søknaden om oppholdstillatelse etter utlendingsloven er i tråd med intensjonen til regelverket, eller om det er praktisert for strengt i dette tilfellet?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 02.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hva gjør regjeringen, foruten økningen i VTA-plasser i enkelte regioner, for å snu utviklingen der en stadig større andel psykisk utviklingshemmede mangler arbeid eller annen aktivitet?

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 01.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Bortfall av tilskudd truer Aktiv på dagtid. Hva vil statsråden gjøre for at etablerte tiltak som hindrer utenforskap ikke legges ned?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 26.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dersom en bedrift har deler av arbeidsstokken permittert og får inn ordre som de i god tid på forhånd vet gir økt aktivitet, hvor stort må omfanget av ekstra arbeid være for at det skal utføres av de permitterte, og ikke gjennom overtid for de som ikke er permittert?

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Har arbeidsministeren oversikt over hvor mange personer som står i fare for å miste retten til AAP før de har fullført et utdanningsløp, og hvor mange kommer til å miste denne retten i de utdanningsløpene de nå står i?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 19.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvilke rutiner har Nav for å sikre at en arbeidstaker som det betales lønnstilskudd for, faktisk mottar lønn for den perioden det er utbetalt lønnstilskudd for, og hva skal Nav gjøre dersom (deler av) lønn ikke er utbetalt til arbeidstaker?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Flere og flere lokale Nav-kontorer legges ned som ledd i regjeringens kommunereform, samtidig innskrenkes åpningstidene mange steder og mye av tjenestene digitaliseres. Hvordan skal regjeringen sikre gode og nære tjenester fra Nav til de som trenger aller mest fra Nav når kontorene sentraliseres, og har regjeringen oversikt over sentraliseringens konsekvenser for tjenestetilbudet herunder også de sosiale tjenestene?

Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan har den geografiske fordelingen av nye VTA-plasser vært i perioden 2014-2019, og er statsråden villig til å vurdere den geografiske fordelingen, i lys av nye VTA-plasser i 2019?

Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

For en pasient innlagt på sykehus på grunn av somatisk sykdom, beholdes trygden fullt ut i hele perioden, mens innlagte på statlig psykiatriske behandlingsinstitusjoner får redusert trygdeutbetaling etter fire måneder. Mener statsråden at det er faglig bakgrunn for å skille psykiatriske diagnoser fra somatiske diagnoser når det gjelder retten til uføretrygd, og hva er årsaken til at det i dag eksisterer et slikt skille?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I 2017 strammet Nav på egen kjøl inn praksis når det gjaldt støtte til et andre år på folkehøgskole for personer med behov for opplæringstiltak til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet. Stortinget ba i vedtak 12. juni 2018 regjeringen oppheve innstrammingen. Snart ni måneder etter, er vedtaket ennå ikke effektuert. Med hvilken begrunnelse velger regjeringen å trenere et stortingsvedtak til fordel for personer som trenger fellesskapets støtte, og når kan de det gjelder, forvente at Stortingets vilje blir gjennomført?

Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden stadfeste at prinsippet om å få tilbod om den stillingsprosenten ein reelt har jobba det siste året gjeld alle som har ein fast stillingsandel, og uavhengig av kva stillingstittelen er?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 01.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I svar på spørsmål nr. 962 står det at tiltaksarrangører skal bruke metoder og verktøy som er allment anerkjente i relevante fagmiljø og at det skal legges mer vekt på kvalitet i anbudene framover. Skal dette vurderes i alle fylker må kunnskap og kompetanse på metoder og verktøy til å foreta denne silingen være tilstede og endring kvalitetskravene konkretiseres. Hvordan konkretiseres de økte kvalitetskravene, og hvem har ansvaret for at relevant kompetansen er til stede og blir brukt?

Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 01.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvilke grep tar statsråden for å sikre at alle dykkere, om de dykker fra båt eller land, skal være omfattet av samme sikre og trygge lovverk, forskriftsverk og tilsyn?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 26.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan har utviklingen vært når det gjelder antall og andel for henholdsvis arbeidsledige og sysselsatte i følge SSBs målinger, personer som mottar arbeidsavklaringspenger, unge uføre (18-29 år), uføre, sosialstønadsmottakere og sykemeldte i perioden 2013 - dags dato fordelt på de enkelte fylker og for landet som helhet?

Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 26.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hva er grunnen til at vedkommende ikke er registrert i NAV og derfor ikke har rett på pensjon for tiden han arbeidet i Nordsjøen 1973-1978?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 21.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nav gjorde om på sin praksis i saker om arbeidsavklaringspenger i 2016. på hvilke politisk grunnlag skjedde dette, og har statsråden feilinformert stortinget i interpellasjon om arbeidsavklaringspenger tirsdag 12.februar?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 21.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I bladet Velferd 2:2019 påviser forskere fra KAI ved Oslo Met og Arbeidsforskningsinstituttet at NAV gjør mye for å få folk med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men at det gjøres lite for å sikre at de blir der. Veldig mange mister jobben veldig raskt igjen. Dette er ikke holdbart. Målet må være varig arbeid. Mangler ved arbeids- og inkluderingsarbeidet blir ikke avdekket. Hva gjør statsråden for å endre styringssystem, regler og målesystemer slik at det er mer langsiktige resultater som teller?

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 15.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Aftenposten kan melde at Nav sender arbeidsledige på kurs som inkluderer den faglig omstridte DISC metoden, en metode som av psykologspesialist Rudi Myrvang omtales som " utdatert og like nyttig som horoskop." Riksrevisjonen har også avdekket at mye penger kastes bort på tiltak som ikke virker. Det er helt nødvendig at tiltak i NAV har god faglig kvalitet, både kompetansemessig, attføringsfaglig og medisinsk. Går statsråden god for kvaliteten på tiltakene som i dag gis via NAV?

Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 15.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan følger statsråden opp Stortingets vilje om at Petroleumstilsynet på en aktiv og systematisk måte å ta i bruk hele bredden av virkemidler om nødvendig, og hvilke virkemidler vil statsråden nå ta i bruk for å ivareta sikkerheten tilliten til Petroleumstilsynet?

Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 14.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Har statsråden foretatt seg noe, slik det er blitt lovet, og hva vil regjeringen gjøre, for at miljøhensyn blir et kriterium i valg av leverandør ved anbud i NAV?

Skriftlig spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Etter endringene i Folketrygdloven som trådte i kraft 01.01.18 viser NAV sin statistikk at det er en sterk nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og at tallet på uføretrygdede stadig øker. De nye unntaksreglene i AAP-ordningen gjør det vanskeligere å utvide tiltaksperioden utover 3 år. Dette rammer også ungdom. Vil statsråden vurdere å utvide unntaksregelen for arbeidsavklaringspenger for å hindre at ungdommer som trenger oppfølging utover 3 år for å evne og stå i jobb, blir uføretrygdet?

Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvor mange av de EØS-borgerne som er bosatt i et annet EØS-land enn Norge og som jobber her, har ansettelsesforholdet sitt til bedriften i hjemlandet og arbeidsforholdet regulert av hjemlandets arbeidsmiljølovgivning (med unntak for de bestemmelsene som fremgår av Forskrift om utsendte arbeidstakere), og hvor mange er det som er bosatt i annet EØS-land enn Norge og som jobber i Norge i utenlandsk eller norsk bedrift, som har ansettelsesforholdet og arbeidsforholdet regulert av norsk arbeidsmiljølovgivning?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I sin rapport Dokument 3:5 (2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV ble det funnet flere alvorlige mangler ved tiltaksapparatet og Navs arbeid med tiltaksdeltakere. Hva er gjort for å følge opp riksrevisjonens anbefalinger?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 08.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak om oppfølging av vedtak 821 av 4. juni 2018?

Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kva vurderinger har regjeringa gjort i forhold til dei arbeidsrettslege sidene ved skatteendringane for tilsette i kollektivtransportselskap, og korleis er Stortinget orientert om denne endringa?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 04.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hva er gjort etter at det ble avdekket at «Din Utvikling AS» hadde ulovlig arbeidsforhold i Rogaland, og hva er gjort for å sikre at alle avtalene som inngås med Nav om å levere tiltak ikke driver ulovlig kontraktørvirksomhet?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 30.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå reglene om barnepensjon, bidrag og bidragsforskudd etter fylte 18 år, og bidra til at samme gunstige regler gjelder for alle som fyller 18 år og er under utdanning?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 30.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvor mange arbeidsledige kommer henholdsvis bedre og dårligere ut med de nye reglene, og hva er det største tapet en arbeidsledig kan få som følge av endrede regler?

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 24.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Vil statsråden sørge for at personer med utviklingshemminger vil kunne søke og få innvilget et andre år på følgehøgskole 1. februar, slik Stortinget har vedtatt?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 24.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nye tall fra Nav viser at færre av de som har fått AAP er i arbeid etter 6 måneder i 2018 enn i 2017. Hva er grunnen til at andelen som går til arbeid er redusert i løpet av 2018 etter endringer i AAP, etter å ha holdt seg relativt stabilt i perioden mellom 2014 og 2017?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 24.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

I nye tall fra NAV om arbeidsavklaringspenger, etter innstramminger i regelverket, viser tallene at det er en økning på 4,5 prosentpoeng for kategorien «annet». Disse er verken i arbeid eller mottar statlige ytelser fra NAV. Hvor mange mennesker faller utenfor jobb og utdanning på grunn av innstrammingene i AAP, og hva vil statsråden gjøre for at disse skal få mulighet til å kvalifisere seg og komme i jobb?

Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 22.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Er kartleggingen som fylkesmannen i Trøndelag har gjort over utviklingen i sosialhjelp i Trøndelag noe som fylkesmannen selv har initiert, er dette noe departementet har igangsatt og dersom det er noe departementet har igangsatt, når vil Stortinget få ta del i denne kunnskapen, og dersom det ikke er noe departementet har initiert, vil regjeringen vurdere å få på plass en slik kartlegging og eventuelle årsaker?

Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arbeidsinnvandrerne fra EØS-området kan deles i to grupper. De som kommer fra EØS-området og jobber her i medhold av å være utstasjonerte arbeidstakere i henhold til utstasjoneringsdirektivet, og de som kommer hit for å jobbe uavhengig av direktivet. Hvor mange finnes det per dato i hver av gruppene?

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan arbeids- og sosialministeren redegjøre for saksbehandlingstid i NAV og Trygderetten, og hvilke tiltak oms kan iverksettes for å bedre situasjonen

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tillitsprosjektet i Mandal kommune, startet i 2007 under Stoltenberg-regjeringen, med utvidet antall egenmeldinger, førte til at sykefraværet ble lavere enn landsgjennomsnittet. Høyreregjeringen påla Mandal kommune å avslutte prosjektet fra 2017. Siden har sykefraværet økt og mellom januar og mai var det oppe i 9,2 prosent. Nå står flere og flere utenfor arbeidslivet. Lavt sykefravær øker kvaliteten i tjenesten, inkludering og er godt for økonomien. Hvorfor la ministeren ned dette gode tiltaket?

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Nav melder om kraftig nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger etter innstrammingene fra 2018. Interne varslinger i Nav tyder på at innstramminger (også i forlengelse etter§ 11-lO)alt hadde foregått internt i etaten før Stortinget gjorde sitt vedtak, men uten at Stortinget kjente til det. Vil statsråden ta et snarlig initiativ til å vurdere om den dramatiske nedgangen i antall personer på AAP, herunder på unntak etter§ 11-12, 2. ledd, kan ha sammenheng med at lovendringene har fått en sterkere virkning enn forutsatt?

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 15.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Jeg viser til statsrådens svar nr. 569/2018. Spørsmålet gikk på kommunenivå, svaret er på fylkesnivå. Kan statsråden legge fram oversikt som viser antall statlig ansatte i arbeids- og velferdsetaten fordelt på kommunenivå og hhv. kommunale/statlige NAV-kontor og spesialavd./fylkeskontor per. 1. januar 2016 og 1. januar 2019?

Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 03.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan fordeler tilsynene seg på de allmenngjorte bransjene, og hvor mange av tilsynene var henholdsvis i 2017 og 2018?

Til toppen