Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørretimespørsmål og svar

Spørretimespørsmål besvart av arbeidsministeren i Stortinget.

Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 29.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvordan regjeringen arbeider med den videre oppfølgingen av vedtaket om å utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker

Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 15.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om at personer som har fått utbetalt for mye penger fra Nav må tilbakebetale bruttobeløpet med kort forfall, selv om mottakeren bare har fått utbetalt nettobeløpet, og hvorvidt statsråden mener at dette er en hensiktsmessig måte å rette opp i feil gjort av Nav

Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorvidt det er riktig at pasientenes bostatus skal være avgjørende for om de får treningshjelpemidler i henhold til folketrygdloven

Spørretimespørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om statsråden ser sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i olje- og gassnæringen, og vil gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter, som over tid vil undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer

Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om statsråden vil lytta til industrimiljøet i Sunnhordland før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett, som mellom anna seier: «Forutsigbart permitteringsregelverk, med videreføring av dagens ordning, er et av de viktigste rammevilkår industrien trenger for å beholde konkurranseevnen»

Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorvidt statsråden mener at avsløringene om 5 pst.-kontrakter og kontrakter med lave stillingsbrøker der samme arbeidsgiver avgjør om det kan tas tilleggsarbeid hos andre, er i tråd med Stortingets intensjoner og vedtak

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om kva regjeringa vil gjere for å sikre fleire VTA-plassar også på Vestlandet, og om statsråden vil vurdere tildelingskriteria for VTA-plassar

Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvordan statsråden forklarer den sterke veksten i antall sosialhjelpstilfeller og det høye antallet personer som ikke har annen inntekt enn sosialhjelp å leve av

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorvidt statsråden, i lys av sin bekymring knyttet til sosialhjelpen, nå vil revurdere sine egne innstramminger i arbeidsavklaringspengene

Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om statsråden kan legge fram en oversikt som viser hvor mange som vil stå i kø på kommunenivå etter at antallet VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) ble økt med 700 for 2019, samt redegjøre for hvilken plan regjeringa har for å kutte køene

Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hva statsråden vil gjøre med de store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, med henvisning til at lønnsgapet har alvorlige konsekvenser for kvinners selvstendighet og på sikt rekrutteringen til avgjørende yrker i velferden og samfunnet

Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om statsråden vil be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn, og sørge for finansieringen av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken

Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hva som er regjeringens virkemidler for å få et mer likestilt arbeidsliv med rett til hele stillinger

Spørretimespørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvordan regjeringen skal styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om at vi trenger en pensjonspolitikk som er for de mange, ikke for de få, og hvorvidt arbeidsministeren synes det er rettferdig at bare tre av ti i privat sektor har pensjon fra første krone i dag

Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorvidt modellen til Aleris gir den trygghet for kvalitet og kontinuitet som pasienter, barn og pårørende trenger, med henvisning til at Aleris bemanner omsorgsinstitusjoner med innleide sjølstendig næringsdrivende istedenfor egne fast ansatte

Muntlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvorfor ikke statsråden ønsker å se på hvilke muligheter som finnes til å omprioritere innenfor dagens pensjonssystem, med bakgrunn i pensjonistenes frustrasjon over at de år etter år taper kjøpekraft, og Pensjonistforbundets ønske om å skjerme dem med de laveste pensjonene

Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hva statsråden synes om at det er så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår innen helse og omsorg mellom folk som gjør den samme jobben, men som har ulik arbeidsgiver, henholdsvis kommersiell og offentlig

Til toppen