Svar på spm. 185 fra stortingsrepresentant Irene Johansen

Endringer i engangsavgiften

Jeg viser til brev av 10. april 2015 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Irene Johansen.

Spørsmål:

Hvor mye kan effektkomponenten reduseres i en provenynøytral omlegging hvor CO2-komponenten i avgiftsgruppe a) endres til 0 kr for første 100 g/km, 850 kr for neste 15 g/km, 900 for neste 40 g/km, 2 000 for neste 70 g/km og 3200 kr for resten, og hva blir satsene i avgiftsgruppe a med disse endringene?

Svar:
I beregningene i dette svaret forutsettes det at kun innslagspunkter og avgiftssatser i CO2-komponenten for personbiler (avgiftsgruppe A) endres. Det vil si at avgiftene for andre kjøretøy beholdes uendret. Det forutsettes også at det gjøres om lag tilsvarende endringer i innslagspunktene og avgiftssatsene i slagvolumkomponenten for personbiler, som benyttes når bilene ikke har oppgitt CO2-utslipp. Med de angitte endringene i satser og innslagspunkt i CO2-komponenten, anslås det at en reduksjon i effektkomponenten for personbiler på om lag 60 pst. vil gi en provenynøytral omlegging. Det er i beregningene lagt til grunn at lik prosentvis reduksjon i alle satsene i effektkomponenten.

Det er i beregningene tatt utgangspunkt i faktisk førstegangsregistrering i 2014. Disse tallene er framskrevet til 2016. Videre er det lagt til grunn en direkte priselastisitet på -1; dvs. at en økning i bilprisen på 1 pst. gir en reduksjon i etterspørselen etter biler på 1 pst. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i valg av ulike kjøretøy som følge av endringene. Provenyanslaget er usikkert.

Dette gir følgende satser i avgiftsgruppe a)

Tabell 1. Satser og innslagspunkt i effektkomponent

Grense kW

Kr per kW

0

0

70

100,47

100

290,93

140

720,01

 Tabell 2. Satser og innslagspunkt i CO2-komponent

Grense gram/km

Kr per gram/km

0

0

100

850

115

900

155

2 000

225

3 200

 Tabell 3. Satser og innslagspunkt for bensindrevne motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp

Grense cm3

Kr per cm3

0

0

1000

56,06

1550

127,11

1950

136,65

 Tabell 4. Satser og innslagspunkt for ikke bensindrevne motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp

Grense cm3

Kr per cm3

0

0

1000

45,78

1550

103,76

1950

107,57

Satser for vekt og utslipp av NOX er ikke endret fra forslaget i Prop.1 LS (2015-2016).

 

Med hilsen
Siv Jensen