Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1420 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 9. september 2015 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Spørsmål

«Med bakgrunn i tala i Revidert nasjonalbudsjett i 2015 om anslag for lønnsvekst for statsansatte og økning av grunnbeløpet i Folketrygden (G), hva blir samla utgiftsøkning for staten til lønn og trygdeytelser i 2016 sammenlignet med 2015 uten endringer i antall statsansatte og stønadsmottakere samt regelverk for trygdeytelser?»

Svar

Endringer i statsbudsjettet for 2015 som følge av årets lønnsoppgjør for statsansatte er omtalt i Prop. 128 S (2014-2015) Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv., som ble lagt fram 29. mai 2015. Bevilgningsbehovet knyttet til budsjettkompensasjon for lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet anslås her til 0,4 mrd. kroner, som etter vanlig praksis foreslås bevilget på kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. En årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2,7 pst., jf. nevnte proposisjon, er i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Endringer i statsbudsjettet for 2015 som følge av årets trygdeoppgjør er omtalt i Prop. 132 S (2014-2015) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015, som ble lagt fram 29. mai 2015. Merutgiftene i 2015 anslås her til 3,2 mrd. kroner. Også gjennomføringen av trygdeoppgjøret er i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Ovennevnte anslag for 2015 er basert på at tilleggene gjelder fra våren 2015. For 2016 vil tilleggene ha virkning gjennom hele året. I budsjettforslaget for 2016 vil de budsjettmessige konsekvensene i 2016 av lønns- og trygdeoppgjørene i 2015 bli innarbeidet, hensyntatt endringer i lønnsmassen, antallet stønadsmottakere og endringer i regelverk for trygdeytelser.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen