Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1305 fra stortingsrepresentant Odd Omland

Eiendomsskatt ved beregning av særskatten for petroleumsvirksomhet

Jeg viser til brev av 13. august 2015 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Omland til skriftlig besvarelse:

«Kommer eiendomsskatten også til fradrag ved beregning av særskatten for petroleumsvirksomhet? Hvordan vil endringsforslaget i tilfellet påvirke statens økte særskatt?

Begrunnelse:
Finansdepartementet har forsiktig anslått at endringsforslagene i høringsnotatet om eiendomsskatt på verk og bruk (18.06.2015) vil medføre NOK 1,2 milliarder i reduserte inntekter for kommunene. Departementet skriver at siden eiendomsskatt kommer til fradrag ved beregning av skatt på alminnelig inntekt, vil selskapsskatten til staten øke. Økningen er anslått til om lag NOK 300 millioner.»

Svar:
Det følger av skatteloven § 6-15 at det gis fradrag i alminnelig inntekt «for skatt og avgift på fast eiendom eller særskilt virksomhet eller yrke.(…)». Med hjemmel i denne bestemmelsen kan det kreves fradrag i alminnelig inntekt for betalt eiendomsskatt. Videre framgår det av petroleumsskatteloven § 5 annet ledd, første punktum at «Særskatt utlignes på den inntekt av virksomheten som ligger til grunn for utligning av den alminnelige inntektsskatt.»

Dette innebærer at eiendomsskatt på eiendeler som inngår i petroleumsvirksomheten også kommer til fradrag i særskatt til staten etter gjeldende rett. For petroleumsselskapers kontorbygg mv. på land gjelder særskilte regler om stedbunden beskatning som får betydning for fradraget.

I notatet som er sendt på høring foreslås det fritak for eiendomsskatt på «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner». I den utstrekning slike eiendeler inngår ved beregningen av særskatt til staten, vil fradraget for betalt eiendomsskatt reduseres og statens skatteinntekter øke, dersom de foreslåtte endringene vedtas.

Fjerning av eiendomskatt på maskiner må ses i sammenheng med forbedringen av kommunenes inntektssytem, som også skal skje med virkning fra 2017. Regjeringen ønsker at mer av verdiskapningen i bedriftene skal gjenspeiles i kommunens inntekter.

Som påpekt i høringsnotatet har departementet, på grunn av manglende datagrunnlag, ikke hatt mulighet til å foreta nøyaktige beregninger av provenyvirkningene som vil følge av endringsforslaget. Høringsrunden kan bidra med et bedre grunnlag for provenyberegninger knyttet til forslaget.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen