Svar på spm. 219 fra stortingsrepresentant Vegard Grøslie Wennesland

Hvor mange får lavere eller uendret skatt med APs forslag til skattesystem, sammenlignet med 2015 og sammenlignet med regjeringens budsjettforslag med tillegg?

Jeg viser til brev av 18. november 2015 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Vegard Grøslie Wennesland.

Spørsmål:
Hvor mange får lavere eller uendret skatt med APs forslag til skattesystem, sammenlignet med 2015 og sammenlignet med regjeringens budsjettforslag med tillegg?

Begrunnelse:

APs forslag:
* Formuesskatt:
Lik verdifastsettelse på sekundærbolig, næringseiendom og aksjer på 80 prosent
Bunnfradrag: 1,0 millioner (2,0 millioner for ektepar)
Sats: 1,1 prosent
* Ny trinnskatt som erstatter dagens toppskatt
Trinn 1: Innslagspunkt: 158 800, sats: 0,5 pst.
Trinn 2: Innslagspunkt: 224 900, sats: 1,8 pst.
Trinn 3: Innslagspunkt: 550 550, sats: 10,8 pst.
Trinn 4: Innslagspunkt: 885 600, sats: 13,8 pst.
* Gå i mot regjeringens forslag om kutt i pendlerfradrag
* Øke fagforeningsfradraget til 4100 kroner
* Avskaffe skatteklasse 2
* Beholde BSU som i dag
* Beholde skattefritak ved salg av landbrukseiendommer innad i familien

Svar:
Tabellen nedenfor viser antall og andel personer 17 år og eldre som får hhv. skattelette, om lag uendret skatt og skatteskjerpelse med APs forslag sammenlignet med hhv. regjeringens forslag inkludert tilleggsnummeret og referansesystemet for 2016. For sammenligningens skyld inkluderer også tabellen virkningen av regjeringens forslag inkludert tilleggsnummeret sammenlignet med referansesystemet for 2016. Beregningene inkluderer alle endringer i inntektsskatt for personer og formuesskatt som det er mulig å regne på i Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Virkningen av at skattefritak ved salg av landbrukseiendommer innad i familien beholdes i APs forslag er ikke inkludert i beregningene.

Tabell Antall og andel personer etter skatteendring med APs forslag1 sammenlignet med regjeringens forslag inkludert tilleggsnummeret, og med APs forslag og regjeringens forslag sammenlignet med referansesystemet for 2016. Personer 17 år og eldre.

Skatteendring

APs forslag sammenlignet   med regjeringens forslag inkl. tilleggsnummeret

APs forslag sammenlignet   med referansesystemet for 2016

Regjeringens   forslag inkl. tilleggsnummeret sammenlignet med referansesystemet for 2016

Antall personer

Andel av   skattyterne

Antall personer

Andel av   skattyterne

Antall personer

Andel av   skattyterne

Skattelette

680 000

16 %

2 048 000

48 %

2 620 000

62 %

Om lag uendret   skatt

2 189 000

52 %

920 000

22 %

956 000

23 %

Skatteskjerpelse

1 352 000

32 %

1 253 000

30 %

645 000

15 %

  1. Satsen i trinnskattens trinn 3 er satt til 8,8 pst. for Nord-Troms og Finnmark. Virkningen av at skattefritak ved salg av landbrukseiendommer innad i familien beholdes er ikke inkludert.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2013. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2016.

Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Med hilsen
Siv Jensen