Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2019−2020) Skatter, avgifter og toll 2020

Korrigering av feil i Prop. 1 LS

Prop. 1 LS (2019−2020) inneholder dessverre noen feil/unøyaktigheter som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Side 50, figur 2.11, aksetitler:

Aksetitlene har falt ut. Høyre akse skal ha benevnelsen “Oljepris, 2020-kroner per fat”. Venstre akse skal ha benevnelsen “Mrd. 2020-kroner” og gjelder for søylene i figurene.

Side 110, venstre spalte, første hele avsnitt, første setning skal lyde (endret ord kursivert):

For øvrig er departementet oppmerksom på at selskap mv. i konsern kan omgå EBITDA-regelen mellom nærstående ved å flytte gjeld til nærstående långiver utenfor konsernet, til et selskap som ligger mellom debitorselskapet og den nærstående långiveren.

Side 199, Figur 14.1 “Bemanning og lokalisering av skatteoppkrevingen i Skatteetaten”:

To lokasjoner har fått feil antall årsverk i kartet. Leikanger og Bø skal begge ha 5 årsverk, jf. tabell 14.1 på side 200, som har de korrekte tallene.

Side 212, punkt 16.5, underpunkt “Skatteloven §§ 3-1, 8-1 og 15-5” og side 254, forslag til lov om endringer i skatteloven, romertall V (endringer uthevet med grått):

Første setning på side 212, punkt 16.5, underpunkt “Skatteloven §§ 3-1, 8-1 og 15-5” lyder: “Skatteloven § 3-1 syvende ledd siste punktum …” Den skal lyde: “Skatteloven     § 3-1 sjette ledd siste punktum …”

I samme underpunkt, annet avsnitt, lyder annen setning slik: “Det vises til forslag til endringer i skatteloven § 3-1 syvende ledd siste punktum, …” Den skal lyde: “Det vises til forslag til endringer i skatteloven § 3-1 sjette ledd siste punktum, …”

På side 254, forslag til lov om endringer i skatteloven, romertall V står følgende:

Ҥ 3-1 syvende ledd siste punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift bestemme at personer som nevnt i første punktum, kan frasi seg nærmere angitte skattemessige lempninger som gjelder for bosatte i deler av Finnmark og Troms fylke.”

Det skal stå (endringer uthevet med grått):

Ҥ 3-1 sjette ledd siste punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift bestemme at personer som nevnt i første punktum, kan frasi seg nærmere angitte skattemessige lempninger som gjelder for bosatte i deler av Troms og Finnmark fylke.”

Side 247, romertall III, Forslag til eigedomsskattelova § 13 tredje ledd (endringer uthevet med grått):

Sjette punktum har ved en inkurie falt ut. Det vises i denne sammenheng til proposisjonen pkt. 6.2.5, side 94.

Det skal stå:

Ҥ 13 tredje ledd skal lyde:

Ved samanslåing av kommunar gjeld særskilde reglar for auke av skattesatsane mv. i ein overgangsperiode på inntil 3 år. Overgangsperioden skal nyttast til å samordne eigedomsskatten. For eigedom som nemnt i § 3 d og § 4 andre og tredje ledd, kan skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr 1 000 av takstverdet det første året det vert utskrive eigedomsskatt, og ikkje aukast med meir enn kr 2 for kvart kr 1 000 av takstverdet per år. For bustad og fritidsbustad gjeld reglane i første leden. Auken i skattesatsane må byrje frå første året av, og fordelast likt over heile overgangsperioden. Skattesatsane i den nye kommunen må vere samordna før kommunen kan auke satsen etter dei vanlege reglane i lova. Utskrivingsalternativ og eventuelt botnfrådrag må vere likt i heile kommunen frå det første året i overgangsperioden. Kommunen kan gjennomføre fullstendig taksering av alle eigedomar i den nye kommunen. Alternativt kan kommunen velje å avgrense takseringa til ikkje tidligare verdsette eigedomar. Kommunen kan også nytte overgangsperioden til å samordne takstane i kommunen. Overgangsperioden kan byrje det første året etter samanslåinga, og seinast det andre året. Kommunar som vel å utsette samordninga til det andre året, må vidareføre eigedomsskatten slik den var føre samanslåinga med unntak for lovbestemte endringar og reduksjonar i skattesatsane. Fristen for utskriving av eigedomsskatt ved kommunesamanslåing er utløpet av juni det året kommunen byrjar overgangsperioden. Første året etter utløpet av overgangsperioden, skal eigedomsskatten vere lik i heile kommunen.

Side 251, forslag til lov om endringer i skatteloven, romertall II, § 8-11 første ledd bokstav h (endringer uthevet med grått):

Forslaget til bokstav h skal lyde:

“h. driftsmidler i virksomhet som nevnt i § 8-13 første ledd a og b, unntatt driftsmidler som nevnt i § 14-41 h og i og annen fast eiendom og

Side 266, forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2020, andre kolonne, femte linje under § 5-1 (endringer kursivert):

Linjen skal lyde:

“– 90 øre per dag per 100 nettotonn for de første 1 000 nettotonn, deretter”

Med hilsen

Siv Jensen