Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål til skriftig besvarelse nr. 447 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

En prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra 1. oktober

Jeg viser til brev 1. desember 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

«Er Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra oktober 2019 om nye vilkår for å være omfattet av refusjonsordningen for grunnavgift på mineralolje politisk forankret, støtter statsråden skattedirektoratets innstramning av vilkårene for å kunne være omfattet av ordningen, og vil statsråden ta initiativ til endring av refusjonsordningen for å hindre økte avgifter for brønnbåtnæringen og mindre effektiv bekjempelse av lakselus?

Begrunnelse:
Gjennom en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra 1. oktober 2019 er vilkårene for å være omfattet av refusjonsordningen for grunnavgift på mineralolje endret. Frem til 1. oktober har all brønnbåtvirksomhet vært omfattet av ordningen. I følge selskapet Norsk Fisketransport AS innebærer den nye fortolkningen at operasjoner som avlusing, telling og sortering diskvalifiserer for refusjon på all bunkersolje fartøyet har når operasjonen skjer, og viser videre til at Skattedirektoratet i sin uttalelse skriver at «Dette gjelder også om oppdraget om avlusing kommer i forbindelse med oppdrag om også å frakte fisk til/fra oppdrettsanlegget.»

Selskapet viser til at deres fartøyer typisk bunkrer 120 m3 hver 14. dag. Dersom dette fartøyet gjør to avlusinger i løpet av disse 14 dagene og bruker 8-10 prosent av bunkret mengde på operasjonen, så mister selskapet refusjon på hele volumet. Dette trass i at de resterende 90 prosentene av forbruket kvalifiserer til refusjon.

Norsk Fisketransport AS fremhever at «Vi finner det riktig å minne om at brønnbåter er utstyrt med avlusingsutstyr som en konsekvens av myndighetenes krav til oppdrettsnæringen: Lusegrense på 0,5, forbud mot medikamentelle badbehandlinger og mekaniske avlusingsinnovasjoner som allerede har ført til betydelig økte produksjonskostnader. Trafikklysordningen regulerer vekst på bakgrunn av effektiv lusebekjempelse.»

NFT viser til at Kystrederiene har beregnet 400 mill. kroner i direkte merkostnader av endringene. Dersom avlusing, sortering og telling skal gjøres av annet utstyr enn brønnbåt, vil dette medføre nye investeringer, økte produksjonskostnader og økt miljøbelastning. NTF viser videre til at refusjonsordningen har vært et viktig økonomisk bidrag til flåtefornyelse, rekruttering av norske sjøfolk og at brønnbåtnæringen seiler under NOR-flagg.»

Svar:
Etter Stortingets avgiftsvedtak skal det betales grunnavgift på mineralolje. Mineralolje til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart er fritatt for avgift. Nærmere regler om fritaket er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) kapittel 4-3.

Det er et vilkår for fritak at mineraloljen er til bruk i gods- eller passasjertransport i næringsøyemed og at fartøyet utelukkende brukes til gods- eller passasjertransport i denne virksomheten. Disse vilkårene følger av forskriften. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 1. oktober 2019 innebærer dermed ikke nye og strengere vilkår for fritak.

Som påpekt er bransjen og fartøyene i stadig utvikling. Departementet har derfor tidlig i høst bedt Skattedirektoratet om å vurdere endringer i regelverket. Direktoratets vurderinger og forslag vil bli fulgt opp på vanlig måte.

Med hilsen

Siv Jensen

 

 

 

 

 

Til toppen