Svar på spm. 2174 fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal

Merverdiavgift på elektrisk kraft i Nord-Norge

Jeg viser til brev av 26. august 2019 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal:

«Kan regjeringen garantere at det ikke innføres moms på elektrisitet for husholdninger i Nord-Norge?

Begrunnelse:
I det regjeringsoppnevnte utvalget NOU 2019: 11 «Enklere merverdiavgift med én sats», konkluderes det at hensynet til et enhetlig og enkelt avgiftssystem tilsier at satsen på elektrisk kraft i Nord-Norge økes til alminnelig sats. Utvalget påpeker at det gis noe tid til omstilling til alminnelig merverdiavgiftssats og at satsen i første omgang bør økes til 12 pst. På spørsmål fra VG svarer ikke regjeringens representanter på om de vil innføre moms på strømmen for folk i Nord-Norge. Det skaper usikkerhet for folk som i dag ikke betaler moms på strømmen, men som i så fall ligger an til en betydelig økning av strømregningen, av utvalget anslått til kr. 4 000-6 000 per år per husholdning.»

Svar:
Utvalget som har vurdert en enklere merverdiavgift leverte sin rapport til Finansdepartementet 15. mai 2019. Utvalget foreslår i sin rapport (NOU 2019: 11) å avvikle alle reduserte satser og nullsatser, og innføre én felles sats.

Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til utvalgets forslag. Utvalgets utredning ble sendt på høring med frist 29. august. Finansdepartementet vil vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden og ta de med i den videre behandlingen av saken. Jeg sa allerede da utvalget la frem sin rapport at jeg ikke ser for meg å fjerne alle reduserte satser og nullsatser, slik utvalget foreslår. Fjerning av mva.-fritaket for elektrisk kraft mv. i Nord-Norge var heller ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen behandlet på budsjettkonferansen forrige uke.

 

Med hilsen
Siv Jensen