Spørsmål og svar

Hvorfor får ikke Silver forlenget utsettelse?
Finansdepartementet ga 20. desember 2016 Silver utsatt frist til 15. februar 2017 med å oppfylle kapitalkravene. Kapitalkravene skal sikre at Silver kan utbetale pensjon til sine kunder også i fremtiden. Vedtaket forutsetter at Silver bare kan få ytterligere utsettelse dersom selskapet i rimelig tid før 15. februar 2017 kan «dokumentere vesentlig fremgang i arbeidet med å finne en løsning». Finansdepartementet vurderer nå, basert på de opplysningene som foreligger, at Silver ikke har klart å dokumentere slik fremgang. En av hovedgrunnene til at departementet ikke kan gi flere utsettelser, er nettopp av hensyn til kundene og at de kan komme til å tape mer penger jo lenger tid som går uten en realistisk løsning. De som allerede er pensjonister får full utbetaling i dag, mens de som har langt frem til pensjonsalder kan komme til å stå igjen med sterkt reduserte utbetalinger eller i verste fall ingen, fordi Silver mangler kapital. Det er ikke grunnlag for å gi ytterligere fristutsettelse. Les vedtaket her

 

Hvor lang tid har Silver hatt til å finne en løsning?
Direktivet som omhandler kapitalkrav for alle livsforsikringsforetak, ble vedtatt i EU i 2009, men hovedtrekkene har vært kjent også forut for dette. Selskapene har hatt god tid på seg til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Det er også lagt opp til at selskapene kan få tillatelse til å tilpasse seg økte krav til forsikringstekniske avsetninger over en periode på 16 år regnet fra reglene trådte i kraft i 2016. Alle de øvrige livsforsikringsforetakene oppfyller de nye kapitalkravene. 

Finansdepartementet har gitt Silver utsettelse i to runder, jf. Finansdepartementets vedtak 20. november 2015 og 20. desember 2016. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få mulighet til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger. Av Finansdepartementets vedtak 15. februar 2017 fremgår det at Silver etter departementets vurdering ikke har dokumentert vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning, og at det ikke er grunnlag for å gi ytterligere fristutsettelse.

 

Hva skjer etter at Silvers dispensasjon løper ut?
Silver har dispensasjon til 15. februar 2017. Dersom Finanstilsynet nå konstaterer at Silver er i brudd med kapitalkravene, vil Finanstilsynet sende melding om dette til Finansdepartementet. Etter finansforetaksloven skal en slik melding også inneholde Finanstilsynets vurdering av om foretaket bør settes under offentlig administrasjon. Det er Finansdepartementet som må ta stilling til om det skal fattes vedtak om offentlig administrasjon. Før et slikt vedtak eventuelt fattes, vil styret i Silver bli gitt anledning til å uttale seg. 

 

Hva skjer med pensjonen til Silvers kunder?
Det er nå for tidlig å si noe om hva som skjer med Silvers kunder. Silver har ca. 20 000 kunder som selskapet er ansvarlig overfor. Omtrent 3000 av disse får utbetalt pensjon fra Silver i dag. Spørsmål om pensjonsutbetalinger må rettes til Silver. 

Pensjonen fra Silver, som kundene har tjent hos private arbeidsgivere og latt Silver forvalte, kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden. Pensjonen fra folketrygden utbetales som vanlig.

 

Kan kundene ta ut pensjonen sin?
Kontraktene som Silver forvalter, gir kunden rett til pensjon. Pengene som hører til pensjonskontraktene, kan bare utbetales som pensjon. Det er derfor ikke mulig for kundene å si opp avtalen for å ta ut pengene. 

Silvers dispensasjon løper ut 15. februar 2017. Det er stor sannsynlighet for at Silver pr. 16. februar 2017 ikke vil oppfylle gjeldende kapitalkrav. Dette må Finanstilsynet vurdere, se svar på «Hva skjer etter at Silvers dispensasjon løper ut?».

 

Hvorfor har ikke kundene kunnet flytte fripolisene sine?
For at kundene skal kunne flytte fripolisene sine, må det være andre livsforsikringsforetak som er villige til å overta kontrakten. Livsforsikringsforetakene har de seneste årene ikke vært villige til å overta de forpliktelsene som fripoliser innebærer. Dette har sammenheng med at fripoliser er langsiktige kontrakter med en rentegaranti som er høy i forhold til dagens lave rentenivå. I tillegg er mange fripoliser under oppreservering på grunn av økende levealder i befolkningen. Dette betyr at det må tilføres mer kapital for å sikre at det er nok penger til å betale ut fremtidig pensjon som skal vare livet ut. Fripolisene som forvaltes av Silver, er ikke blitt tilført denne kapitalen fullt ut.

 

Når vil Finansdepartementet ta stilling til spørsmålet om Silver skal settes under offentlig administrasjon?
Silvers dispensasjon utløper 15. februar 2017. Dersom Finanstilsynet vurderer at foretaket ikke har eller kan skaffe seg økonomisk grunnlag for videre forsvarlig drift, skal dette straks meldes til departementet, jf. finansforetaksloven § 21-10. Meldingen skal inneholde en vurdering av om foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

Finansdepartementet avventer nå Finanstilsynets vurdering i saken.

 

Hvorfor er Sylvi Listhaug settestatsråd i denne saken?
Statsråd Sylvi Listhaug (FrP) ble i statsråd 23. oktober 2015 oppnevnt som settestatsråd i saker der Silver Pensjonsforsikring AS er part eller har partslignende interesse, og der statsråd Siv Jensen (FrP) anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet på grunn av sitt vennskap med Gro Myking (tidligere styremedlem i Silver).

Til toppen