God vekst i norsk økonomi - mars 2018

Den økonomiske veksten vil trolig ta seg videre opp i år og neste år, og allerede i år bli høyere enn trend. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

Aktiviteten i norsk økonomi tar seg videre opp, og arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Oppgangen er bredt basert. Det private forbruket tiltar, og bedriftene investerer mer, både i og utenfor oljesektoren. Nedgangskonjunkturen etter oljeprisfallet er bak oss.

Den økonomiske politikken har bidratt til at utviklingen i norsk økonomi har snudd i positiv retning. Finanspolitikken er blitt brukt aktivt for å stabilisere utviklingen. Bedret konkurranseevne legger et godt grunnlag for omstilling og ny vekst i norsk næringsliv og bidrar til at norske bedrifter kan ta dra nytte av at verdensøkonomien nå er i bedring. Eksporten er derfor ventet å ta seg opp fremover.

På tvers av bransjer og regioner melder bedrifter om høyere produksjon. Fastlandsbedriftene har justert opp sine investeringsplaner, ifølge Norges Banks regionale nettverk. Oljeprisen har nådd et langt høyere nivå enn vi så for oss i høst, og oljeselskapene planlegger igjen økt aktivitet på norsk sokkel.

Husholdningenes inntekter har tatt seg opp, og de ser lysere på fremtiden. Fremover venter vi økt vekst i forbruket. Samtidig er husholdningene sårbare fordi de har høy gjeld. Korreksjonen i boligprisene det siste året har vært sunn og kan bidra til lavere gjeldsopptak i holdningene fremover. Det kan redusere risikoen for et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi lenger frem i tid.

Stadig flere kommer i jobb. Veksten i sysselsettingen tok seg opp igjennom fjoråret, etter nokså svak utvikling i 2015 og 2016. Nedgangen i sysselsettingsandelen har stoppet opp. Fremover anslås sysselsettingen å vokse raskere enn befolkningen i yrkesaktiv alder. Både AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten har falt det siste halvannet året. Den registrerte ledigheten er nå godt under gjennomsnittet for de siste 20 årene, og ledigheten i februar var den laveste på fem år. AKU-ledigheten er også kommet ned siden toppen sommeren 2016 og ventes å fortsette å avta fremover.

Se tabell for Finansdepartements anslag til marskonferansen om budsjettet for 2019. Prosentvis volumendring fra året før1

 

Mrd. kroner2

 

Anslag

 

2017

2017

2018

2019

Privat konsum

1 474,7

2,3 

2,7

3,0

Offentlig konsum

790,6

2,0

1,3

 

Bruttoinvesteringer i fast kapital

784,2

3,5

3,8

2,9

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

149,5

-4,0

5,3

8,1

       Bedrifter i Fastlands-Norge

255,3

5,1

9,3

4,4

       Boliger

203,4

7,1

-4,0

-3,1

       Offentlig forvaltning

178,6

5,8

1,5

 

Etterspørsel fra Fastlands-Norge3

2902,6

3,0

2,3

2,2

Eksport

1148,2

0,8

2,4

2,2

Herav: Råolje og naturgass

441,8

1,9

-2,3

-3,0

       Varer utenom olje og gass

381,5

2,2

4,5

4,8

       Tjenester utenom olje, gass og utenr. sjøfart sjøfart

224,9

-2,2

8,9

6,9

Import

1 082,2

2,2

4,2

3,5

Bruttonasjonalprodukt

3 279,4

1,8

1,9

1,9

Herav: Fastlands-Norge

2803,8

1,8

2,5

2,6

Andre nøkkeltall:

   

 

 

   Sysselsetting, vekst i personer

 

1,1

1,3

1,1

   Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

4,2

3,8

3,7

   Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)4

 

2,7

2,3

2,3

   Vekst i BNP hos Norges handelspartnere5

 

2,8

2,7

2,4

1) Der ikke annet er angitt.
2) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
3) Utenom lagerendring.
4) Målt i prosent av arbeidsstyrken i AKU.
5) Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer utenom olje og gass.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, nasjonale kilder, Norges Bank, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Reuters og Finansdepartementet.

Utskriftsversjon (pdf)

Til toppen