Taler og innlegg av finansminister Siv Jensen

Viser 161-168 av 168 treff.

 • Få ord om viktig nytt

  10.02.2014

  Aftenpostens leder 7.02.14 skaper inntrykk av at min brevveksling med Finanstilsynet ikke er viktig. Det står imidlertid i kontrast til hva lederen selv trekker fram; at vi klargjør viktigheten av fleksibilitet i bankenes praktisering av retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis til bolig. Vi presiserer blant annet at lån ned mot 10 prosent egenkapitalandel kan være tilstrekkelig, gitt betjeningsevne og god spareatferd. Man må også legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lånet, skriver finansminister Siv Jensen i Aftenposten.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Nye tider

  07.02.2014

  Produktivitetsveksten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste åtte årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. For å sikre arbeidsplasser og vårt fremtidige velferdsnivå, må vi tenke nytt, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Eiendomsbransjen og boligmarkedet

  06.02.2014

  Prisen på olje er kanskje den prisen som betyr mest for norsk økonomi. Men jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at prisen på bolig er den prisen som blir mest diskutert. Og med god grunn, for prisene på bolig er ikke statiske. Store endringer i boligprisen kan ha betydelige konsekvenser, både for den enkeltes privatøkonomi og for samfunnsøkonomien, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på Eff-dagen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Økt produktivitet, vekstkraft og stabilitet

  03.02.2014

  Sammenliknet med mange av våre handelspartnere har norsk økonomi klart seg bra over lang tid. Ledigheten er lav og sysselsettingen er økende. Nedgangen i aktiviteten i kjølvannet av finanskrisen var nokså moderat, og veksten tok seg raskt opp igjen etter krisen, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Konkurranse fra EU

  14.01.2014

  Det skjer mye i landene rundt oss. Den norske debatten må ta inn over seg de endringene vi på ulike områder ser skjer i Europa. Og politikken må tilpasses de utviklingstrekkene vi ser.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Fond for velferd, ikke politikk

  29.11.2013

  Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre, skriver finansminister Siv Jensen.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Finanstalen II

  08.11.2013

  Jeg ser frem til konstruktive debatter og forhandlingene i Stortinget. Gode ideer fra Stortinget vil ikke automatisk bli motarbeidet og oversett av regjeringen. Tvert i mot vil vi lytte til innspill og komme frem til gode løsninger i fellesskap til beste for landet. Det er det politikk handler om, uavhengig av partifarge.

  Av: Finansminister Siv Jensen

 • Fortsatt aktivt arbeid for å sikre den norske innskuddsgarantien

  25.10.2013

  I Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Solide banker og en god og troverdig innskuddsgarantiordning er viktige deler av norsk finansregulering som bidrar til stabilitet og ro rundt bankene i økonomiske nedgangstider. Jeg kan forsikre at jeg vil følge opp det gode arbeidet som, med støtte fra alle partiene på Stortinget, er gjort for å få beholde den norske innskuddsgarantiordningen.

  Av: Finansminister Siv Jensen